Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2005

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου στο Καζίνο του Ρίου Πατρών, το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρείας

THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc»

Στο Ρίο σήμερα την 14 Οκτωβρίου 2005 μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ» που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και τον γενικό γραμματέα Δημήτριο Καραγεωργόπουλο καλούμενοι στο εξής «εργαζόμενοι» και αφ’ ετέρου της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc» η οποία έχει υπό την εκμετάλλευσή της το Καζίνο του Ρίου, εδρεύει στην Κομητεία Κουκ του Ιλλινοι εργαζόμενη στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Παντελή Παντελάκη, καλούμενος στο εξής «εργοδότης», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ν. 1876/90) όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Καζίνο του Ρίου.

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου στο Καζίνο του Ρίου ανεξάρτητα από την ειδικότητα την βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και τη μισθολογική κατηγορία.

Άρθρο 2

Αυξήσεις Μισθών

Οι μισθοί όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-5-2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 5,5% από 1 Ιουνίου 2005 στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δοθείσα, ή δοθεισομένη οιαδήποτε αύξηση από τις ΕΓΣΣΕ και όχι πέραν αυτών.

Άρθρο 3

Επίδομα Οθόνης Υπαλλήλων Υποδοχής

Στους υπαλλήλους του τμήματος υποδοχής (reception) του Καζίνο χορηγείται επίδομα οθόνης στους χειριζόμενους Η/Υ σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού.

Άρθρο 4

Τμήμα Καθαριότητας

Οι εργαζόμενοι του τμήματος καθαριότητας αναγνωρίζονται από την υπογραφή της παρούσας και στο εξής ως υπάλληλοι και απολαμβάνουν κατά την απόλυση όλα τα οφέλη της υπαλληλικής ιδιότητας.

Άρθρο 5

Τμήμα Ταμείου

Στους υπαλλήλους του τμήματος ταμείου που απασχολούνται με την ειδικότητα του ταμία εντός του χώρου του κεντρικού ταμείου του Καζίνο (cage) χορηγείται επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 18% επί του βασικού μισθού.

Άρθρο 6

Τμήμα Τροφοδοσίας Μπαρ (F&B)

Στο αρχαιότερο μάγειρα του τμήματος F&B χορηγείται ειδικό επίδομα υπευθυνότητας 300 ευρώ μηνιαίως.

Άρθρο 7

Αύξηση ποσού χορηγούμενης διατακτικής στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων

Το ποσό της διατακτικής Χριστουγέννων που καταβάλλεται στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 2/2000 ΔΑ, έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις ΣΣΕ 2001, 2002, 2003 και 2004 αυξάνεται κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 207,52 ευρώ.

Άρθρο 8

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι με μέριμνα του Σωματείου Εργαζομένων, ο εργοδότης θα επιχορηγεί αυτές με το ποσό των 6.000€ ετησίως.

Άρθρο 9

Λοιπές Διατάξεις

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολό τους αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζομένους, δεν μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 10

Ισχύς λοιπών διατάξεων

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας, ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’αριθμ. 2/2000 Διαιτητική Απόφαση – στη ΣΣΕ 2001, στη ΣΣΕ 2002, στη ΣΣΕ 2003 και στη ΣΣΕ 2004.

Άρθρο 11

Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2005 πλην του άρθρου 2 και 4 που ισχύουν από την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτά. Τα αναδρομικά που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους εργαζομένους εντός μηνός από της υπογραφής και όχι πέραν της 15-11-05.

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το σωματείο

 

 

 

Για την εταιρεία

 

Αδριανός Γεώργιος

Πρόεδρος

 

 

 

Παντελής Παντελάκης

Γενικός Διευθυντής

 

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος

Γενικός Γραμματέας