Καταστατικό

 

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται εργατικό σωματείο-πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟΥ». Έδρα του σωματείου είναι η Πάτρα.

Η σφραγίδα που αποτελεί το δηλωτικό διακριτικό σήμα του σωματείου έχει σχήμα στρογγυλό και επ’ αυτής αναγράφεται η επωνυμία του και η χρονολογία ίδρυσής του.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι η οργάνωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος με στόχους:

α)Τον καθορισμό, τη διαφύλαξη και προαγωγή των συλλογικών, επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

β)Την εμπέδωση της συνεργασίας και της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του.

γ)Τη συνεργασία με άλλα σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών.

δ)Τη διοργάνωση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων που θα τονώσουν τη συνεργασία και αλληλεγγύη των μελών του σωματείου.

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την πραγμάτωση των σκοπών που καθορίζονται με το προηγούμενο άρθρο το σωματείο θα αξιοποιήσει τα ακολούθως αναφερόμενα ενδεικτικά μέσα:

α)Τη σταχυολόγηση, επεξεργασία και προβολή των απόψεων που διατυπώνονται από τα μέλη του κατά την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων.

β)Τη συχνή ενημέρωση των μελών του για τις νομικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο χώρο των εργασιακών σχέσεων καθώς και την προβληματική που αναπτύσσεται σε σχέση με αυτές.

γ)Το συντονισμό των ενεργειών του με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων δια μέσου της ένταξης του σωματείου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία επισιτισμού και υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας που υπάγονται στη Γ.Σ.Ε.Ε. των οποίων θα αποτελεί μέλος.

δ)Τη διατύπωση διαβημάτων προς τις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

ε)Τη διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, τη δημιουργία βιβλιοθήκης, την έκδοση ενημερωτικών έντυπων ανακοινώσεων ή τακτικών ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π.

στ)Την ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας για την υλική βοήθεια και συμπαράσταση των μελών του και των οικογενειών τους που έχουν ανάγκη απ’ αυτή του οποίου η λειτουργία θα γίνεται σύμφωνα με κανονισμό εγκεκριμένο από τη γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου.

 

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του της οποίας το ύψος καθορίζεται στο ποσό που καθορίζει η γενική συνέλευση με απόφαση της οποίας θα γίνεται κάθε αναπροσαρμογή της.

Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών του, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις καθώς και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από νόμιμη αιτία.

Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδεκτές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφ’ όσον δεν συνεπάγονται δεσμεύσεις του σωματείου σε σχέση με την πραγμάτωση των καταστατικών σκοπών του.

Οι κληρονομιές που περιέρχονται στο σωματείο γίνονται πάντα αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής ενώ η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται ή μεταβιβάζεται πάντα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα έσοδα του Συλλόγου διατίθενται: α) Για έξοδα λειτουργίας του γραφείου του, β) για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, γ) για την έκδοση προσωπικού και εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου, δ) για έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εντεταλμένων αντιπροσώπων του και ε) για κάθε άλλη ανάγκη του συλλόγου που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του.

Άρθρο 5ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του σωματείου μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που απασχολούνται στο καζίνο του Ρίου που λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC», έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα νόμιμα προσόντα και αποδέχονται τους σκοπούς του.

Για την εγγραφή του μέλους καταβάλλεται ποσό το οποίο θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, δεν συμψηφίζεται με την ετήσια συνδρομή ενώ η καταβολή του παρέχει το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε κάθε μέλος του σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και ομότιμα.

Για την άσκηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους απαιτείται ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετική συνδικαλιστική δράση με θετική συνεισφορά στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Ομότιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται όσοι εκ των μελών του συνταξιοδοτηθούν. Τα επίτιμα και ομότιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ. μετά από άδεια της Γ.Σ. των μελών.

Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο ή η αποχώρηση του από αυτό πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δ.Σ. και μετά την καταβολή της συνδρομής του έτους της εγγραφής στο Σύλλογο. Επίσης για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 με την οποία το προς εγγραφή μέλος θα δηλώνει ότι αποδέχεται την κράτηση του ποσού της εισφοράς του (τακτικής ή έκτακτης) υπέρ του σωματείου από τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό του. Εάν το Δ.Σ. δεν απαντήσει σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, τότε ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται αυτοδικαίως. Εάν το Δ.Σ. αρνηθεί την εγγραφή τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Για την εγγραφή μέλους καταβάλλεται ποσό το οποίο καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση το οποίο δεν συμψηφίζεται στην ετήσια συνδρομή η καταβολή της οποίας δίνει στα μέλη το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες της Γενικές Συνέλευσης.

 

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., να παίρνουν τον λόγο σ’ αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκθέτουν την άποψη τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν το εκλογικό δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων.

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο καταβάλλοντας την συνδρομή τους μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. Μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων μπορούν τα μέλη να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει το Καταστατικό.

 

Άρθρο 8ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 1. 1.Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/4 των μελών του Συλλόγου προς την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για την διαγραφή αν σ’ αυτή παρίστανται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με πλειοψηφία των 2/3 αυτών ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής.
 2. 2.Η διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει μόνο :

α)Όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή όταν εναντιώνεται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του κλάδου.

β)Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου ή παρακωλύει τη λειτουργία του.

 1. 3.Η απόφαση για την διαγραφή του μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ., αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί εγγράφως και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.
 2. 4.Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου διαγραφής για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γ.Σ. να πάρει απόφαση διαγραφής του.

Μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί με αίτηση του να ζητήσει από τη Γ.Σ. την επανεγγραφή του στο Σύλλογο μετά την πάροδο του χρόνου διαγραφής του.

 

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών που αντιστοιχούν μέχρι την ημέρα αποχώρησης.

Τα μέλη και μετά την αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης τους.

 

Άρθρο 10ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα :

α)Να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό ή με την απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. είτε είναι τακτική, είτε έκτακτη.

β)Να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

γ)Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και μέσα από Γενικές Συνελεύσεις να συμμετέχουν χωρίς να δημιουργούν προσκόμματα στα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

δ)Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου δια του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. 1.Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και
 3. 3.Η Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

 

Άρθρο 12ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. 1.Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, είναι τα ανώτατα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου.
 2. 2.Στη διάρκεια του συνδικαλιστικού έτους γίνεται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση.
 3. 3.Στην τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. για πράξεις και ενέργειες του, γίνεται οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με την όλη δράση του Δ.Σ. Γίνεται κριτική των πεπραγμένων και ακολουθεί η ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών και του προϋπολογισμού του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Η ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων είναι φανερή.
 4. 4.Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση συγκαλείται αποκλειστικά και εκλέγει πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη μετά την εκλογή του Προεδρείου της.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., όπως αυτή ορίζεται το άρθρο 18.

 1. 5.Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών. Σε περίπτωση κλήρωσης υποψηφίου επαναλαμβάνεται η κλήρωση ως προς αυτόν.
 2. 6.Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δικαιούται ο Σύλλογος θα καθορίζεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.

 1. 1.Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόκληση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο τρόπο οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την Γενική Συνέλευση.
 2. 2.Στις προσκλήσεις αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
 3. 3.Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, να τροποποιεί την Η.Δ., να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

 1. 1.Η τακτική γενική συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν από τα ταμειακά ενήμερα μέλη της παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 απ’ αυτά.
 2. 2.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών με νέα πρόσκληση και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των οικονομικά ενήμερων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία η νέα Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε οκτώ (8) μέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώνει τον παραπάνω αριθμό μελών η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση διαλύεται. Τότε με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου αυτή μπορεί να μετατραπεί σε συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.
 3. 3.Όλες οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και όπως ορίζει ο νόμος.
 4. 4.Τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από την τακτική Γενική Συνέλευση και την εκλογοαπολογιστική διευθύνει ο πρόεδρος του εκάστοτε Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα πρακτικά των Γ.Σ. τηρεί και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Τις εργασίες της τακτικής Γ.Σ., όπου λογοδοτεί το απερχόμενο Δ.Σ., διευθύνει ο Πρόεδρος του τριμελούς Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία και με διαδικασία εκλογής που γίνεται με ανάταση του χεριού από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. Τα πρακτικά σ’ αυτή τη Γ.Σ. κρατεί ο Γραμματέας του Προεδρείου, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο αυτού τα υπογράφει.
 5. 5.Σε κανέναν δε δίδεται ο λόγος, αν δεν γραφεί προηγουμένως στον κατάλογο των ομιλητών και δεν μπορεί να μιλήσει πριν τη σειρά εγγραφής του. Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., στα οποία δίνεται υποχρεωτικά ο λόγος, όταν το ζητήσουν. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τις Γ.Σ. ως την στιγμή της ψηφοφορίας για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.
 6. 6.Αν ο κατάλογος των ομιλητών για ένα θέμα είναι μεγάλος, η Συνέλευση μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές.
 7. 7.Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών γι’ αυτό το θέμα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση, είναι άκυρη.
 8. 8.Είναι έγκυρη απόφαση χωρίς εξάντληση του καταλόγου των ομιλητών, αν οι δικαιούμενοι υπόλοιποι να μιλήσουν παραιτηθούν από το δικαίωμά τους αυτό.
 9. 9.Κάθε πρόταση στη Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση ή ψηφοφορία δεν γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο της, αν δεν είναι γραπτή.
 10. 10.Μέλη τα οποία δεν τηρούν τη διαδικασία συζήτησης και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο και αν εξακολουθούν, τους αφαιρείται ο λόγος.

 

Άρθρο 15ο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. 1.Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α)Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.

β)Όταν ζητείται με αίτηση από το 1/5 τουλάχιστον τον οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

γ)Όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. ή τίθεται θέμα πρότασης μομφής εναντίον μέλους του Δ.Σ. και εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Η απόφαση για έκπτωση του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρόντων μελών του, πρέπει δε να παρευρίσκονται κατά την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Αν η Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε απαρτία, συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες, με το ίδιο θέμα Ημερήσιας Διάταξης. Αν και πάλι η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία με παρουσία του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών ματαιώνεται και δεν συγκαλείτε τρίτη. Σ’ αυτή τη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.

 1. 2.Η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της απόφασης για σύγκληση με πρόσκληση προς τα μέλη και εφόσον παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη μέσα σε τρείς (3) ημέρες η οποία πραγματοποιείται αν παρευρίσκεται το 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη Γενική Συνέλευση με απαρτία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν συγκεντρώνει τον παραπάνω αριθμό μελών η προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση διαλύεται και είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα.
 2. 3.Η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης για τις Γ.Σ. ισχύει και για τις έκτακτες.
 3. 4.Όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. ύστερα από αίτηση των μελών της ο χρόνος σύγκλησής της καθορίζεται από τα μέλη που τη συγκαλούν στα χρονικά όρια των 10-15 ημερών.
 4. 5.Τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης καθορίζονται από εκείνους που συγκαλούν τη Συνέλευση.

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες των Γ.Σ. υποβάλλονται γραπτώς στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη της ένστασης.

 

Άρθρο 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να ενημερωθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περίπτωσης της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 και της διάλυσης του Συλλόγου, τροποποίησης του Καταστατικού και απόφασης εγγραφής μέλους, όποτε απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε. καθώς και αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και άλλα προσωπικά ζητήματα, είναι μυστική. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. η απόφαση λαμβάνεται δι ανατάσεως της χειρός.

 

Άρθρο 18ο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εκλογή του Δ.Σ., της Ε.Ε. του Συλλόγου και των αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία και το εργατικό κέντρο της Πάτρας γίνεται με το σύστημα της αρχής της απλής αναλογικής.

 1. 1.Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για εκλογή Δ.Σ., Ε.Ε. & αντιπροσώπων για την ομοσπονδία και το εργατικό κέντρο της Πάτρας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος.
 2. 2.Κάθε υποψήφιος συνεργάζεται με το προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να υποβάλλει υποψηφιότητα στο Δ.Σ. του Συλλόγου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τις Εκλογές και μέχρι την 20.00 μ.μ. Το Δ.Σ. με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συνέρχεται και συντάσσει πρακτικό ανακηρύξεως υποψηφίων, τα ονόματα των οποίων τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Συλλόγου.
 3. 3.Οι αρχαιρεσίες, τόσο για την εκλογή του Δ.Σ. και Ε.Ε. όσο και για την εκλογή αντιπροσώπων, μπορούν να διεξαχθούν κατά την ημέρα των εκλογών στα γραφεία του Συλλόγου ή στο χώρο εργασίας των μελών από την 9:30 – 20:00, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που ορίζεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.
 4. 4.Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων ή των συνδυασμών κατά την αναλογία της εκλογικής τους δύναμης, κατ’ εφαρμογή της απλής αναλογικής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Νόμου 1264/1982. Σε περίπτωση ισοδυναμίας για την τελευταία θέση γίνεται κλήρωση.
 5. 5.Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνονται πριν ριχτούν στην κάλπη, σε λευκό φάκελλο.
 6. 6.Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Δ.Σ. θα γράφουν στο πάνω μέρος κεφαλαία γράμματα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή της Ε.Ε. θα γράφει στο πάνω μέρος του με κεφαλαία γράμματα «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών
 7. 7.Επίσης και το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των αντιπροσώπων θα γράφει στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ» και θ’ ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων.
 8. 8.Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε.

 

Άρθρο 19ο

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. 1.Οι Εκλογές διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα στην έδρα του Συλλόγου ή στο τόπο παροχής εργασίας παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων που ορίζονται από τα αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία.
 2. 2.Οι εφορευτικές επιτροπές που είναι τριμελείς (τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη) φροντίζουν να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
 3. 3.Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδέλτια και ένα φάκελλο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελλο στη κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
 4. 4.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελλοι, και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελλοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
 5. 5.Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά ψήφων του ψηφοδελτίου.
 6. 6.Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται ανακήρυξη των επιτυχόντων
 7. 7.Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο απερχόμενο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών ή να το παραδώσει στο νέο Δ.Σ.
 8. 8.Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται γραπτές στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη αυτών

Άρθρο 20ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. 1.Το Σύλλογο διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία για τρία (3) χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον εκτελεστικό γραμματέα, τον ταμία και 2 μέλη.

Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με φανερή ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες.

Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία του επόμενου πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να είναι προφορική, τηλεφωνική και ταχυδρομική.

Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποιο αξίωμα επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για δεύτερη και τρίτη φορά. Εάν και πάλι εξακολουθεί η ισοψηφία λύεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία άλλη μέρα.

Η εκλογή για τις θέσεις στο Δ.Σ. απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δυο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται αυτός που έχει τη σχετική πλειοψηφία.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο (2) Διοικητικών Συμβουλίων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 22ο

Μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και αντιπρόσωποι της Ε.Ε. καθώς και αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ομοσπονδίας εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου. Αποκλείονται όμως εφ’ όσον είναι μέλη Δ.Σ. άλλου συνδικαλιστικού σωματείου, εκτός αν μετά την εκλογή τους παραιτηθούν από άλλη θέση.

 

 

Άρθρο 23ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Αν ο πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

 1. 2.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με τον Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης ή απευθείας από τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση
 2. 3.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 5 από τα 7 μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων. Η λευκή ψήφος θεωρείται αρνητική. Η ώρα και η ημέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υποχρεωτικά από τα παρόντα μέλη.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει συνεχώς από τις συνεδριάσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε Ανωτέρα Βία, αντικαθίστανται από αναπληρωματικό μέλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.

 

 

Άρθρο 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 1. 1.Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
 2. 2.Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. 3.Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ειδικότερα της περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
 4. 4.Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ., οι οποίες μπορεί να ενισχύονται και από τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα.
 5. 5.Παρέχει στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ και τις άλλες Ενώσεις της χώρας κάθε πληροφορία που του ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.
 6. 6.Κινητοποιεί τα μέλη της σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου.
 7. 7.Συνεργάζεται και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
 8. 8.Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
 9. 9.Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
 10. 10.Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 25ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στο Σύλλογο. Δεν επιτρέπεται επίσης να συνάπτει με τον Σύλλογο οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή.

 

Άρθρο 26ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 1. 1.Σε περίπτωση που το μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του ψηφοδελτίου.
 2. 2.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου
 3. 3.Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. 4.Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε δέκα πέντε (15) ημέρες αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή παραλείψει να λάβει τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 27ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους (δικαστικές, διοικητικές και όλες γενικά τις αρχές και επιστημονικές εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές) αυτοπροσώπως.

 1. 2.Εκπροσωπεί το Σύλλογο μαζί με το Γραμματέα στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.
 2. 3.Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα έντυπα πληρωμής.
 3. 4.Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος και διευθύνει τη συζήτηση.
 4. 5.Ασκεί εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 28ο

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. 1.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία του.
 2. 2.Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο για ορισμένα από τα καθήκοντα του με ειδική ανάθεση του Προεδρείου που καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Δ.Σ.

 

Άρθρο 29ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. 1.Ο Γενικός Γραμματέας συνεκπροσωπεί με τον Πρόεδρο το Σύλλογο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του παρόντος.
 2. 1.Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Ε.Σ. και βοηθεί στη σύνταξη του πρακτικού των Γενικών Συνελεύσεων.
 3. 2.Κρατεί το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων.
 4. 3.Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ για έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 29α

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. 1.Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου.
 2. 2.Επιμελείται των εκδόσεων του συλλόγου, της αποστολής των ενημερωτικών εντύπων προς τα μέλη και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση ή ενέργεια εκτός συλλόγου, σχετική με τους σκοπούς του και τα συμφέροντα του κλάδου.

Άρθρο 30

Ο ΤΑΜΙΑΣ

 1. 1.Ο ταμίας εισπράττει όλους τους τακτικούς πόρους του σωματείου εκδίδοντας τριπλότυπες αποδείξεις και προβαίνει σε όλες τις πληρωμές που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό δαπανών, μετά από έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων από τον πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 2. 2.Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου θεωρημένα από το Πρωτοδικείο και ευθύνεται για τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
 3. 3.Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., διαχειρίζεται ποσό όχι μεγαλύτερο του 1/10 των ετησίων δαπανών και καταθέτει το επιπλέον ποσό στην Τράπεζα για λογαριασμό του Συλλόγου. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.
 4. 4.Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
 5. 5.Ο ταμίας αναπληρώνεται από άλλος μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από δύο (2) μήνες, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος ταμίας.

 

Άρθρο 31ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. 1.Την εποπτεία του Συλλόγου ασκεί τριμελές (3) Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Η εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ. Εκτός από τα τρία (3) τακτική μέλη εκλέγονται και αναπληρωματικά.
 2. 2.Η συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου γίνεται στα γραφεία του συλλόγου μέσα σε πέντε (5) μέρες από την εκλογή των μελών του με ανάλογο τρόπο που γίνεται και του Δ.Σ.
 3. 3.Μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται, η δε αναπλήρωση γίνεται όπως ακριβώς και του Δ.Σ. που ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος.
 4. 4.Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου α) τακτικά ύστερα από απόφασή του ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, β) έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφασή του, γ) όταν καλείται από το Δ.Σ. και δ) όταν καλείται από δύο (2) μέλη του.
 5. 5.Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο πρόεδρος αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των μελών της Ε.Ε. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη της Ε.Ε. τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία αν παρευρίσκονται και τα τρία μέλη του. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.
 6. 6.Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών της Ε.Ε. που γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα ταμεία του Συλλόγου.

Άρθρο 32ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. 1.Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι ο διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 2. 2.Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στη θητεία του Δ.Σ., συνοδεύεται δε από ειδική έκθεση που παρουσιάζεται από την Ε.Ε. στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό όταν παρευρίσκεται το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 34ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται μόνο από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι αυτό το σκοπό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση περί διαλύσεως λαμβάνεται έγκυρα όταν υπάρχει πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 35o

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται και λύνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου 1264/82 περί Σωματείων και Συλλόγων.

Άρθρο 36o

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του, αρχίζει δε να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο Συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 1997

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ