Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2003

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2003

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου Πατρών, το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc»

 

Στο Ρίο σήμερα την 21 Αυγούστου 2003 , μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία <<ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ >> που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και το γενικό γραμματέα Δημήτριο Καραγεωργόπουλο και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc>> , η οποία έχει υπό την εκμετάλλευση της το καζίνο του Ρίου , εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή κ. Παντελή Παντελάκη και των νομικό σύμβουλο κ. Ελευθέριο Σταύρου, παρισταμένου και του Μεσολαβητή του Ο.Μ.Ε.Δ Άγγελου Ζησιμόπουλου , συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ν. 1876/1990) όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου .

 

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου , ανεξάρτητα από την ειδικότητα την βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και τη μισθολογική κατηγορία .

 

Άρθρο 2

Αυξήσεις Μισθών

 

Οι μισθοί όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2002 , αυξάνονται κατά ποσοστό 3,2% από 1 Ιανουαρίου 2003 . Από 1 Ιουλίου 2003 τα παραπάνω , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2003, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,5%.

 

 

Άρθρο 3

Χορήγηση ειδικού επιδόματος παραγωγικότητας

 

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας , χορηγείται ειδικό επίδομα παραγωγικότητας (bonus). To συνολικό ποσό του επιδόματος που θα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους , αθροιστικά, πλην των διευθυντικών στελεχών , ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της ενδεχόμενης ετήσιας αύξησης των μικτών κερδών (win) από τη λειτουργία όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο καζίνο του Ρίου κάθε νέο έτος , σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος. Στο πλαίσιο της από κοινού παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος όρου , η εταιρεία θα παραδίδει στο σωματείο κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε έτους, ισολογισμό από τον οποίο θα προκύψει το ύψος των μικτών κερδών από την λειτουργία όλων των τυχερών παιγνίων του προηγούμενου έτους καθώς και το ποσοστό της ενδεχόμενης αύξησής τους σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του προηγούμενου από αυτό έτους. Το συνολικό ποσό του επιδόματος, όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω , θα διανεμηθεί μεταξύ των εργαζομένων σε μερίσματα ανάλογα με τους μήνες απασχόλησης ενός εκάστου εργαζόμενου μέσα στο αντίστοιχο έτος : Συγκεκριμένα για κάθε συμπληρωμένο τρίμηνο απασχόλησης , θα καταβάλλεται το ¼ ενός ολόκληρου μερίσματος , ανεξάρτητα από την βαθμίδα και ειδικότητα, πλην αυτών που ασκούν διευθυντικά και διοικητικά καθήκοντα , και θα καταβάλλεται στο σύνολο του μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτος.

 

Άρθρο 4

Ηλεκτρονικά Παίγνια

 

Οι εργαζόμενοι στα ηλεκτρονικά παίγνια (slots machines) με την ειδικότητα του τεχνικού εφεξής αλλάζουν σύμβαση εργασίας και ονομάζονται τεχνικοί ηλεκτρονικών παιγνίων . Σε ότι αφορά το μισθολόγιο , θα ισχύει το μισθολόγιο των παραγωγικών ειδικοτήτων στην αντίστοιχη ειδικότητα του επιθεωρητή (inspector) , έτσι όπως περιγράφεται στην Δ.Α 2/2000 και όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης . Τυχόν επιδόματα που λαμβάνουν , εξακολουθούν να ισχύουν και υπολογίζονται επί του νέου βασικού μισθού , πλην του επιδόματος προϋπηρεσίας που θα προσαρμοσθεί στα ποσοστά που προβλέπονται για τις παραγωγικές ειδικότητες . Εννοείται ότι οι τεχνικοί στα ηλεκτρονικά παίγνια δεν θα συμμετάσχουν στην διανομή των φιλοδωρημάτων των εργαζομένων των παραγωγικών ειδικοτήτων (επιτραπέζια παίγνια).

 

Άρθρο 5

Τμήμα Τροφοδοσίας Μπάρ (F&B)

Η εταιρεία υποχρεούται μέχρι το τέλος του 2003 να προάγει ένα (1) βοηθό σερβιτόρου στην βαθμίδα του σερβιτόρου . Κριτήριο για την προαγωγή θα αποτελέσει η προϋπηρεσία , το μορφωτικό επίπεδο γνώσης και τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζόμενων . Το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο εισήγησης της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων .

 

Άρθρο 6

Τμήμα Συντήρησης

Χορηγείται ειδικό επίδομα 200 ευρώ μεικτά μηνιαίως , στον συντηρητή με την ειδικότητα του υδραυλικού .

 

Άρθρο 7

Τμήμα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης

 

1.    Βασικός Μισθός Χειριστών (operators) 960 ευρώ.

2.    Βασικός Μισθός Υπευθύνων Βάρδιας 1104 ευρώ .

3.    Χορηγείται επίδομα οθόνης σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού.

  1. Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 6.5% για κάθε διετία , επί του βασικού μισθού .
  2. Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού .
  3. Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί επί του βασικού μισθού .

 

 

Άρθρο 8

Τμήμα Ασφαλείας

Οι εργαζόμενοι του τμήματος ασφαλείας αναγνωρίζονται από τούδε και στο εξής ως υπάλληλοι και απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της υπαλληλικής ιδιότητας.

 

 

Άρθρο 9

Αύξηση ποσού χορηγούμενης διατακτικής στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων .

Το ποσό της διατακτικής Χριστουγέννων που καταβάλλεται στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων , κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 2/2000 Δ.Α , έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της από 5.11.2001 σ.σ.ε , αυξάνεται κατά ποσοστό 5.7% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 186,11 ευρώ .

Άρθρο 10

Άδειες

Χορηγείται άδεια λοχείας επτά (7) ημερών στις εργαζόμενες μητέρες , πλέον της νόμιμης άδειας .

 

Άρθρο 11

Το από 15.11.2002 ειδικό πρακτικό συμφωνίας, μεταξύ της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC» , εξακολουθεί να ισχύει αυτούσιο .

Άρθρο 12

Ισχύς λοιπών διατάξεων

 

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας , ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητική Απόφαση , στη Σ.Σ.Ε. 2001 και στη Σ.Σ.Ε 2002 .

 

Άρθρο 13

 

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολο τους αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους , δε μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν . Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

 

Άρθρο 14

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2003 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003, πλην του άρθρου 8 που ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Τα αναδρομικά που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας θα καταβληθούν στο σύνολό τους στους εργαζόμενους εντός μηνός από της υπογραφής

 

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη , υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους .

 

 

Για το Σωματείο                                                   Για την εταιρεία

 

 

           Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Διευθυντής

Ανδριανός Γεώργιος                                          Παντελάκης Παντελής

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                              Ο Νομικός Σύμβουλος

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος                            Ελευθέριος Σταύρου

 

 

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

 

 

Ζησιμόπουλος Άγγελος