Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2003
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου Πατρών, το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης   εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc».

 

Στο Ρίο σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2002, μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ» που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και το γενικό γραμματέα Δημήτριο Καραγεωργόπουλο και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING Inc», η οποία έχει υπό την εκμετάλλευση της το καζίνο του Ρίου , εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Διευθυντή κ. Παντελή Παντελάκη και τον Νομικό Σύμβουλο κ. Ελευθέριο Σταύρου , παρισταμένου και του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ Άγγελου Ζησιμόπουλου , συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Ν. 1876/1990) όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου .

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου , ανεξάρτητα από την ειδικότητα την βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και τη μισθολογική κατηγορία , σύμφωνα με τα πιο κάτω και τους Νόμους .

 

Άρθρο 2

Βασικός μισθός

Οι μισθοί όλων των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2001 , αυξάνονται κατά ποσοστό 3,2% από 1 Ιανουαρίου 2002 . Από 1 Ιουλίου 2002 τα παραπάνω , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2002 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,5%.

 

 

 

Άρθρο 3

Χορήγηση ειδικού επιδόματος παραγωγικότητας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας , χορηγείται ειδικό επίδομα παραγωγικότητας (bonus). To συνολικό ποσό του επιδόματος που θα καταβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους , αθροιστικά, πλην των διευθυντικών στελεχών , ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της ενδεχόμενης ετήσιας αύξησης των μικτών κερδών (win) από τη λειτουργία όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο καζίνο του Ρίου κατά το έτος 2002 , σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος 2001. Στο πλαίσιο της από κοινού παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος όρου , η εταιρεία θα παραδώσει στο σωματείο κατά το πρώτο πενθήμερο του έτους 2003, ισολογισμό από τον οποίο θα προκύψει το ύψος των μικτών κερδών κατά το έτος 2002 καθώς και το ποσοστό της ενδεχόμενης αύξησής τους σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του έτους 2001. Το συνολικό ποσό του επιδόματος, όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω, θα διανεμηθεί μεταξύ των εργαζομένων σε ίσα μερίδια, ανεξάρτητα από την βαθμίδα και ειδικότητα, πλην των διευθυντικών στελεχών, και θα καταβληθεί στο σύνολο του από την 15η έως και την 30η Ιανουαρίου 2003.

 

Άρθρο 4

Ηλεκτρονικά Παίγνια

Οι εργαζόμενοι στα ηλεκτρονικά παίγνια (slots machines) εφεξής αλλάζουν σύμβαση εργασίας και από υπάλληλοι γραφείου ονομάζονται υπάλληλοι ηλεκτρονικών παιγνίων . Σε ότι αφορά το μισθολόγιο , θα ισχύει το μισθολόγιο των παραγωγικών ειδικοτήτων , έτσι όπως περιγράφεται στην Δ.Α 2/2000 και όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης . Εννοείται ότι οι εργαζόμενοι στα ηλεκτρονικά παίγνια δεν θα συμμετάσχουν στην διανομή των φιλοδωρημάτων των εργαζομένων των παραγωγικών ειδικοτήτων (επιτραπέζια παίγνια).

 

 

 

Άρθρο 5

Τμήμα Τροφοδοσίας Μπάρ (F&B)

Η εταιρεία υποχρεούται μέχρι το τέλος του έτους να προάγει τρεις (3) βοηθούς σερβιτόρους στην βαθμίδα του σερβιτόρου. Κριτήριο για την προαγωγή θα αποτελέσει η προϋπηρεσία, το μορφωτικό επίπεδο γνώσης και τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζόμενων. Το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων .

 

Άρθρο 6

Θεσμικές ρυθμίσεις

 1. Η εταιρεία υποχρεούται στην τοποθέτηση ιονιστή ατμόσφαιρας στον χώρο καταμέτρησης χρημάτων .
 2. Η εταιρεία υποχρεούται να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία security την μεταφορά χρημάτων, από και προς το καζίνο , μέχρι την υπογραφή της επόμενης σ.σ.ε.
 3. Μεταξύ των βαρδιών των εργαζομένων , θα τηρείται η απαραίτητη διακοπή δεκαέξι (16) ωρών . Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις η εταιρεία δύναται να μειώνει την διαφορά αυτή μέχρι τις δώδεκα (12) ώρες.
 4. Την Κυριακή του Πάσχα το καζίνο θα ανοίγει στις 16.00 μ.μ.
 5. Απαγορεύεται η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών και των προϊσταμένων τμημάτων στην διανομή των φιλοδωρημάτων .
 6. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, δικαιούνται να έχουν στους χώρους εργασίας ειδικά διαμορφωμένα κουτιά, στα οποία οι εργαζόμενοι , τα διευθυντικά στελέχη και οι επισκέπτες του καζίνο θα μπορούν να καταλείπουν εισφορές – δωρεές υπέρ του κοινού ταμείου αλληλεγγύης των εργαζομένων του κάθε τμήματος. Το σωματείο θα φροντίσει για την σύνταξη κανονισμού διαχείρισης και την σύσταση ειδικών επιτροπών, που θα αποτελούνται από εργαζόμενους του κάθε τμήματος χωριστά και θα έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την διαχείριση των τυχόν συγκεντρωθέντων χρηματικών ποσών. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα τμήματα του ταμείου και των ηλεκτρονικών παιγνίων, τα φιλοδωρήματα των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων .

 

Άρθρο 7

Άδειες

 1. Η ετήσια άδεια αυξάνεται από 22 σε 23 ημέρες, μετά την συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας .
 2. Οι εργαζόμενοι που έχουν την ονομαστική τους εορτή , δικαιούνται μια (1) ημέρα επιπλέον άδεια μετ’ αποδοχών μέσα στον μήνα της εορτής τους .
 3. Χορηγείται άδεια μετ’ αποδοχών σε περίπτωση θανάτου γονέων , συζύγου, γονέων συζύγου και αδελφών, διάρκειας τριών (3) ημερών.

 

Άρθρο 8

Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης

 1. Η εταιρεία θα επιχορηγεί τις πολιτιστικές , ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που θα προτείνει και θα πραγματοποιεί το Σωματείο για λογαριασμό των εργαζομένων , με το ποσό των 000 euro ετησίως , ύστερα από την υποβολή σχετικού σχεδίου από το Διοικητικό Συμβούλιο .
 2. Χορηγείται μια (1) ημέρα παραπάνω συνδικαλιστικής άδειας στα μέλη του Δ.Σ του Σωματείου, πλέον των ήδη λαμβανομένων, με την προϋπόθεση πάντα πραγματικής συνδικαλιστικής απασχόλησης .

 

Άρθρο 9

Ισχύς λοιπών διατάξεων

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας , ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι μη αντικειμενικοί στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητική Απόφαση και στην Σ.Σ.Ε. 2001 .

 

Άρθρο 10

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολο τους αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους , δε μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

 

Άρθρο 11

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2001 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002 , ενώ η εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων , σε εφαρμογή της παρούσας , θα καταβληθεί στο σύνολο της , δηλαδή για όλο το έτος 2002 μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της .

 

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη , υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους .

 

 

Για το Σωματείο                                                   Για την εταιρεία

 

 

           Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Διευθυντής

Ανδριανός Γεώργιος                                            Παντελάκης Παντελής

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας                                       Ο Νομικός Σύμβουλος

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος                       Σταύρου Ελευθέριος

 

 

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ζησιμόπουλος Άγγελος