Διαιτητική Απόφαση 2-2000
21 Οκτωβρίου 2015
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001

Download

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο του Ρίου Πατρών το οποίο λειτουργεί υπό την εκμετάλλευση της ανώνυμης εταιρίας THEROS INTERNATIONAL GAMING INC»

 

Στο Ρίο Πατρών σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2001, μεταξύ αφ’ ενός της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης – επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟΥ» που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο αυτού Γεώργιο Ανδριανό και το γενικό γραμματέα Στυλιανό Σπυρόπουλο και αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC», η οποία έχει στην εκμετάλλευσή της το Καζίνο Ρίου, εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαυράκη και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χάρη Πασβαντίδη, παρισταμένου και του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Ιωάννη Μαντούβαλου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα που αφορούν τη σύναψη συλλογικής σύμβασης, ρυθμίζουσας την αμοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο καζίνο Ρίου.

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στο Καζίνο Ρίου, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τη βαθμίδα ή υποκατηγορία ειδικότητας και τη μισθολογική κατηγορία.

 

Άρθρο 2

Βασικός Μισθός

Οι βασικοί μισθοί όλων των εργαζόμενων του άρθρου 1, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2000, αυξάνονται κατά ποσοστό 2% από 1 Ιανουαρίου 2001. Από 1 Ιουλίου 2001 οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2001, αυξάνονται περαιτέρω, κατά ποσοστό 2%.

 

 

Άρθρο 3

Χορήγηση διορθωτικής αύξησης

Σε περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των αυξήσεων που θα χορηγηθούν στους βασικούς μισθούς των εργαζόμενων κατά το έτος 2001 (2% + 2%), υπολείπεται της ετήσιας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί τελικά, κατά την 31/12/2001, τότε θα χορηγηθεί στους βασικούς μισθούς όλων των εργαζόμενων, επιπλέον ποσοστό διορθωτικής αύξησης, ίσο με τη διαφορά μεταξύ της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή και των αυξήσεων που θα χορηγηθούν στους εργαζόμενους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας. Η διορθωτική αύξηση θα καταβάλλεται αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου 2001.

 

Άρθρο 4

Χορήγηση ειδικού επιδόματος παραγωγικότητας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, χορηγείται ειδικό επίδομα παραγωγικότητας (bonus). Το συνολικό ποσό του επιδόματος που θα καταβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους, αθροιστικά, πλην των διευθυντικών στελεχών, ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της ενδεχόμενης ετήσιας αύξησης των μικτών κερδών (win) από τη λειτουργία όλων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο καζίνο του Ρίου, κατά το έτος 2001, σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη που προέκυψαν κατά το προηγούμενο έτος 2000. Στο πλαίσιο της από κοινού παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος όρου, εταιρία θα παραδώσει στο σωματείο κατά το πρώτο πενθήμερο του έτους 2002, ισολογισμό από τον οποίο θα προκύπτει το ύψος των μικτών κερδών κατά το έτος 2001 καθώς και το ποσοστό της ενδεχόμενης αύξησής τους σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του έτους 2000. Το συνολικό ποσό του επιδόματος, όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω, θα διανεμηθεί μεταξύ των εργαζόμενων σε ίσα μερίδια, ανεξάρτητα από βαθμίδα και ειδικότητα, πλην των διευθυντικών στελεχών, και θα καταβληθεί στο σύνολό του, το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2002.

 

Άρθρο 5

Χορήγηση δραχμικού επιδόματος

Στους εργαζόμενους του τμήματος καταμέτρησης χορηγείται ειδικό μηνιαίο δραχμικό επίδομα, ποσού 15.000 δρχ.

 

Άρθρο 6

Αύξηση ποσού χορηγούμενης διατακτικής στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων

Το ποσό της διατακτικής που καταβάλλεται στους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητικής απόφασης, αυξάνεται κατά ποσοστό 20% και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 60.000 δρχ.

 

Άρθρο 7

Διανομή φιλοδωρημάτων

Το σύνολο (100%) των συλλεγόμενων φιλοδωρημάτων κατά τη λειτουργία του τμήματος των επιτραπέζιων παιχνιδιών, διανέμεται ανά μήνα στους εργαζόμενους των παραγωγικών ειδικοτήτων, εκτός αυτών που εξαιρούνται από την καταβολή τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3.1.α της υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητικής Απόφασης και σε καθένα απ’ τους δικαιούχους κατά την αναλογία που καθορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 και 4 του Παραρτήματος 1 της 2/2000 Διαιτητικής Απόφασης. Η διαχείριση των φιλοδωρημάτων θα γίνεται από το ειδικό ταμείο αλληλοβοήθειας που θα συστήσει το σωματείο για το σκοπό αυτό. Στο ταμείο αλληλοβοήθειας θα εισρέει το σύνολο των μηνιαία συλλεγόμενων φιλοδωρημάτων.

Ο νέος τρόπος διαχείρισης των φιλοδωρημάτων θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύστασης του ειδικού ταμείου αλληλοβοήθειας και την επίδοση του καταστατικού του στην εταιρία. Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου τρόπου διαχείρισης των φιλοδωρημάτων, η εταιρία υποχρεούται σε κάθε απαραίτητη σύμπραξη για την υλοποίησή του, δηλαδή σε εκχώρηση των φιλοδωρημάτων στο νέο ταμείο, παροχή των απαιτούμενων διευκολύνσεων.

Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου τρόπου διανομής των φιλοδωρημάτων δια του λογαριασμού Αλληλοβοήθειας που πρόκειται να συσταθεί, θα συνεχίσει να ισχύει ο τρόπος διανομής τους που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και προβλέπεται από το άρθρο 3 του παραρτήματος της άνω Διαιτητικής Απόφασης. Ο μέχρι σήμερα ισχύων τρόπος διανομής των φιλοδωρημάτων θα εξακολουθεί να ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία καταστεί οριστικά αδύνατη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, η σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας αλλά και μετά από ενδεχόμενη διάλυσή του.

 

Άρθρο 8

Θεσμικές Ρυθμίσεις

  1. Κατά τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, οι υπάλληλοι των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, θα απολαμβάνουν τριών διαλειμμάτων, εικοσάλεπτης διάρκειας το καθένα, τα οποία θα κατανέμονται εντός του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα διαμορφώσει η διοίκηση.
  2. Η εταιρία θα παρακρατεί από όλους τους εργαζόμενους μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους, για την πληρωμή των ασφαλίστρων που απαιτούνται για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων, πλέον της κύριας υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ, σύμφωνα με συγκεκριμένη πρόταση του σωματείου. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται μόνο μετά από θετική δήλωση περί αποδοχής της παρακράτησης από κάθε εργαζόμενο και θα αποδίδεται κάθε μήνα στο σωματείο το οποίο θα έχει την ευθύνη πληρωμής των ασφαλίστρων.

 

Άρθρο 9

Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης

Η εταιρία παρέχει στο σωματείο εσωτερική τηλεφωνική γραμμή, συνδεδεμένη με το τηλεφωνικό κέντρο και τα γραφεία της εταιρίας.

 

 

Άρθρο 10

Ισχύς λοιπών διατάξεων

Ως προς τους λοιπούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας, ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι μη αντικείμενοι στην παρούσα όροι που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 2/2000 Διαιτητική Απόφαση.

 

Άρθρο 11

Τυχόν καταβαλλόμενες στο σύνολό τους αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους, δε μειώνονται ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

 

Άρθρο 12

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2001 ενώ η εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της και η αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων, σε εφαρμογή της παρούσας, θα καταβληθεί – εφαρμοσθεί μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της.

 

Η παρούσα αφού αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

 

Για το Σωματείο Για την Εταιρία

 

 

Ο Πρόεδρος

Ανδριανός Γεώργιος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαυράκης Κων/νος

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Σπυρόπουλος Στέλιος

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής

Πασβαντίδης Χαράλαμπος

 

 

 

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ