Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001
21 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Διαιτητική Απόφαση 2-2000

Download

 24099-omed-logo

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 (Tel: 88 14 922 ; 88 15 393)  info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 (Tel: 517 128 – 517 119)

 

Προς:

 1. Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Ρίο, Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, Ρίο Πατρών
 2. Theros International Gaming I.n.c , Ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, Ρίο Πατρών

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

2/2000

 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ Ν. ΝΤΟΤΣΙΚΑ

“ Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων

στο Καζίνο Ρίο, Πάτρας της Α.Ε.

(THEROS INTERNATIONAL GAMING INC) ”.

 1. Με την αρ. πρωτ. 060/28.9.1999 αίτησή του το σωματείο εργαζομένων Καζίνο Ρίο νόμιμα εκπροσωπούμενο, από τους Ανδρεόπουλο Σ. και Καραγεωργόπουλο Δ. ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που απασχολούνται στο Καζίνο Ρίο της Πάτρας, επειδή οι διαπραγματεύσεις με την THEROS INTERNATIONAL GAMING INC Α.Ε. δεν οδήγησαν σε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας κατά τη διαδικασία της μεσολάβησης, που είχε κινήσει η εργατική πλευρά με την 105/7.7.1999 αίτησή της.
 2. Την 4.10.1999 η Ντότσικα Μαρία εκλέχθηκα ως διαιτητής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
 3. Την 9.10.1999 ανέλαβα τα καθήκοντα διαιτητή και με έγγραφες προσκλήσεις μου έπειτα με συνεννόηση με την εργοδοτική και εργατική πλευρά πραγματοποιήθηκαν επτά (7) κοινές συναντήσεις στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ στην Αθήνα και στην Πάτρα, στις οποίες έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι των μερών. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 18.10.1999 στην Αθήνα, 24.10.1999 στην Πάτρα, 29.10.1999 στην Αθήνα, 5.11.1999 στην Αθήνα, 11.11.1999 στην Πάτρα, 2.12.1999 στην Αθήνα, 11.1.2000 στην Αθήνα και μίαν (1) κατ’ ιδίαν συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά την 22.12.1999 Αθήνα .
 4. Τα θέματα που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση είναι όλα όσα αναφέρονται στην από 17.6.1999 πρόσκληση της εργατικής πλευράς για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, επειδή στην πρώτη κοινή συνάντηση της 28.9.1999 κατά την διαδικασία της διαιτησίας, οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής και εργατικής πλευράς συμφώνησαν : α) να μην αναγνωρίσουν ως νομικά έγκυρη την διαδικασία μεσολάβησης, β) την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαιτησίας για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε όλα τα θέματα. Τα κύρια ζητήματα των διαπραγματεύσεων ήταν δύο : α) η δημιουργία μισθολογίου για τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στα επιτραπέζια παιγνίδια και β) η συστηματική καταγραφή και συμπληρωματική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων με την επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που καταρτίζεται για πρώτη φορά.

Ειδικότερα τα θέματα που τέθηκαν στην διαπραγμάτευση είναι :

 1. Κατάταξη του Προσωπικού σε μισθολογικές κατηγορίες.

Β.   Δημιουργία μισθολογίου και ρύθμιση της διαδικασίας διανομής

     φιλοδωρημάτων.

Γ.   Ρύθμιση αδειών.

Δ.   Ρυθμίσεις για την διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης.

Ε.   Δημιουργία επιτροπής εργασιακών σχέσεων.

Ζ.   Αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων πέραν των αυξήσεων που προβλέπουν οι Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζουν τις αμοιβές τους ανά ειδικότητα για το       1999 και 2000.

 1. Κατά τις κοινές συναντήσεις και ιδίως σε αυτή της 2.12.1999, διαμορφώθηκε κοινή βάση συζήτησης, που συνέθεσε τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας των μερών σε σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας, που καταρτίσθηκε από εμένα ως διαιτητή και διαβιβάσθηκε στα μέρη με το αρ. Πρωτ. 1971/15.12.1999 έγγραφό μου, με το οποίο ζητήθηκε από τα μέρη να διατυπώσουν τις οριστικές τους απόψεις, ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα σύναψης Σ.Σ.Ε.
 2. Τα σημεία κατ΄ αρχήν συμφωνίας μεταξύ των μερών κατά τις κοινές συναντήσεις με βάση το σχέδιο Ε.Σ.Σ.Ε. των διαπραγματεύσεων στη διαδικασία της διαιτησίας , που αναφέρεται στο σημείο 5 είναι τα ακόλουθα:

1ον Κατάταξη του Προσωπικού σε μισθολογικές κατηγορίες άρθρο 2.

2ον Περιγραφή καθηκόντων των παραγωγικών και υποστηρικτικών ειδικοτήτων λειτουργίας Καζίνο άρθρο 2.

3ον Μισθολόγιο των παραγωγικών ειδικοτήτων άρθρο 4 και εφαρμογή αυτού του μισθολογίου στο Παράρτημα 2 της σύμβασης σχεδίου Ε.Σ.Σ.Ε. Στο μισθολόγιο έχει περιληφθεί επίδομα χρόνου υπηρεσίας ποσοστού 6,5% ανά διετία και για πέντε (5) διετίες ως συμβιβαστική εναλλακτική πρόταση αντί των τεσσάρων (4) τριετιών ποσοστού 10% η κάθε μία. Το νέο επίπεδο των βασικών μισθών και η συνεκτίμηση των μισθολογικών αναπροσαρμογών του έτους 1999 οδήγησε στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας και τον ορισμό της 1.8.1999 ως χρόνου έναρξης της ισχύος της εφαρμογής του μισθολογίου.

4ον Μισθολόγιο για τις υποστηρικτικές ειδικότητες με συστηματική αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις, που κατά παραπομπή θα διέπουν κάθε ειδικότητα άρθρο 5. Σε αυτή την μισθολογική κατηγορία συμφωνήθηκε να υπαχθεί και το προσωπικό τεχνικών ηλεκτρονικών παιγνίων, που θα αμείβονται ως υπάλληλοι γραφείου.

5ον Ρύθμιση των προαγωγών και της αλλαγής ειδικότητας με αναφορά στις μισθολογικές συνέπειες, ώστε να μην επέρχεται μισθολογική μείωση σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας και να μην διαταράσσεται η λογική του μισθολογίου, άρθρο 6.

6ον Ρύθμιση των αδειών με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ειδική καθιέρωση αργίας για την λειτουργία του Καζίνο στις ημέρες του Πάσχα (από 6πμ της Μ. Παρασκευής έως 6πμ της Κυριακής του Πάσχα), άρθρο 8.

7ον Ρύθμιση των διευκολύνσεων της συνδικαλιστικής δράσης με προσαρμογή των κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας του Ν. 1264/1982 στις συνθήκες συνδι-καλιστικής δράσης στο Καζίνο (καθιέρωση αμειβόμενων συνδικαλιστικών αδειών, είσπραξη συνδικαλιστικής συνδρομής και ρυθμίσεις θεμάτων συνδικαλιστικής δράσης άρθρο 9)

8ον Ρύθμιση ειδικών παροχών (στολής εργασίας και χορήγηση φαγητού κατά το χρόνο εργασίας άρθρο 10 ).

9ον Ρύθμιση ειδικών εργασιακών σχέσεων εν όψη της λειτουργίας οπτικοακουστικού κυκλώματος καταγραφής της συμπεριφοράς των εργαζομένων καθώς και της χρήσης «Δελτίου Καταλληλότητας» για τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία των Καζίνων (άρθρο 11).

10ον Δημιουργία επιτροπής εργασιακών σχέσεων για την εμπέδωση κλίματος διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένου, που θα λειτουργεί γνωμοδοτικά για θέματα εφαρμογής της Ε.Σ.Σ.Ε. του Κανονισμού Εργασίας και των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας άρθρο 12.

11ον Αναπροσαρμογή αποδοχών για το έτος 1999 και μεταβατική ρύθμιση για την εφαρμογή της Ε.Σ.Σ.Ε., (άρθρα 13 και 14). Οι ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων στα άρθρα 1 έως και 10 καταγράφει συστηματικά την υπάρχουσα κατάσταση με κύριο στόχο την μη προσαύξηση του κόστους εργασίας του έτους 1999. Οι οικονομικές – μισθολογικές ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 5, προκαλούν αυξήσεις στους εργαζόμενους των παραγωγικών ειδικοτήτων, λόγω του επιδόματος προϋπηρεσίας αλλά δεν προκαλούν αύξηση του κόστους εργασίας για τους εργαζόμενους των λοιπών ειδικοτήτων.

Τα μέρη έπειτα από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, της παραγωγικότητας των εργαζομένων και των αυξήσεων, που χορηγήθηκαν κατά το 1999 σε εφαρμογή των ισχυουσών Σ.Σ.Ε. συμφώνησαν τα εξής :

α) Το μισθολόγιο των παραγωγικών ειδικοτήτων σε συνδυασμό με το επίδόμα προϋπηρεσίας να εφαρμοσθεί από 1.8.1999 ενσωματώνοντας τις αυξήσεις του έτους 1999 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 3.

β) Στις υποστηρικτικές ειδικότητες, όπου έχουν ήδη καταβληθεί οι αυξήσεις του 1999 με βάση την Σ.Σ.Ε., που διέπει κάθε ειδικότητα, να χορηγηθεί ένα δραχμικό ποσό 50.00 δρχ. (διατακτική των Χριστουγέννων. στο άρθρο 13).

γ) Οι αυξήσεις του 2000 να υπολογιστούν από την 1.5.2000 σε ποσοστό 3,5% για τις παραγωγικές ειδικότητες και να διατηρηθεί η διατακτική Χριστουγέννων για τις υποστηρικτικές ειδικότητες. Η συμφωνία αυτή επετεύχθη επειδή τα μέρη εκτίμησαν ότι είναι χρήσιμο να ρυθμίσουν και οι αμοιβές για το 2000, αφού το έτος 1999 έληγε άρθρο 13.

δ) Στις μεταβατικές ρύθμιση ( άρθρο 14 ) γίνεται ρύθμιση για την ενημέρωση των εργαζομένων ατομικώς σε εφαρμογή του ΠΔ 156/1994, όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός των πόντων υπολογισμού του φιλοδωρήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα κατάσταση για τους εργαζόμενους, (εφαρμογή του Παραρτήματος 1) και να μην προκληθεί μείωση των “πόντων, που ήδη τους έχουν αναγνωριστεί στην πράξη “, επίσης, προσδιορίζονται ειδικά οι αμειβόμενες συνδικαλιστικές άδειες σε οκτώ (8) για το έτος 1999 λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συναντήσεων κατά την διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας.

12ον Η ρύθμιση των φιλοδωρημάτων είναι ένα ζήτημα, που αν και δεν διαμορφώθηκε οριστικά στην κοινή συνάντηση της 2.12.1999 διευκρινίσθηκαν οι σκοποί, που πρέπει να καλύπτονται από αυτό και οι οποίοι είναι οι εξής δύο :

α) Το σύνολο των μηνιαίων φιλοδωρημάτων να καταβάλλεται στους δικαιούχους εργαζόμενους.

β) Η χορήγηση του φιλοδωρήματος να μην συνεπάγεται μισθολογικό κόστος για την εταιρεία λόγω της κοινωνικοασφαλιστικής συμμετοχής του εργοδότη.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσα την εξής πρόταση “το φιλοδώρημα θα καταβάλλεται πλήρως κάθε μήνα χωρίς καμία παρακράτηση για αναλογία δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, ώστε να μην ωφελείται χρηματοοικονομικά η εταιρεία από τα ποσά που θα παρακρατεί για την αιτία αυτή και έτσι εξασφαλίζεται ο σκοπός α΄. Η εταιρεία θα παρακρατεί μόνο τον φόρο εισοδήματος και το σύνολο της (εργατικής και εργοδοτικής) κοινωνικοασφαλιστικής επιβάρυνσης, οπότε εξυπηρετείται και ο β΄ σκοπός.

 1. Τα σημεία διαφωνίας των απόψεων των μερών κατά τις κοινές συναντήσεις με βάση το σχέδιο Ε.Σ.Σ.Ε. των διαπραγματεύσεων στη διαδικασία της διαιτησίας , που αναφέρεται στο σημείο 5 ήταν τα ακόλουθα :
 • Η εργατική πλευρά προτείνει να μην συμπεριληφθούν στους όρους της σύμβασης οι Τμηματάρχες και η αναγνώριση της υπαλληλικής ειδικότητας σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Η εργοδοτική πλευρά προτείνει να περιληφθούν στις μισθολογικές ρυθμίσεις και οι Τμηματάρχες και δεν δέχεται την ρύθμιση του επιδόματος τέκνων για τις παραγωγικές ειδικότητες, επειδή δεν προβλέπετε στις εφαρμοζόμενες ΣΣΕ. Επίσης δεν εκτιμά ότι θα είναι χρήσιμη η δημιουργία της επιτροπής εργασιακών σχέσεων.
 1. Στα σημεία αυτά προκειμένου να επέλθει σύγκλιση απόψεων, η διαιτητής ζήτησε από τα μέρη να εκφράσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε προσεχή συνάντηση. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση στις 22.12.1999 με την εργοδοτική πλευρά.. Στην συνάντηση αυτή η εργατική πλευρά, αν και είχε κληθεί. δεν προσήλθε αλλά με υπόμνημά της αρ. Πρωτ. 2023/22.12.1999 ζήτησε την αναβολή της κοινής συνάντησης και την σύγκλιση νέας την 4.1.2000. Τέλος, την 11.1.2000 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση στην οποία τα σημεία διαφωνίας εντοπίζονται στα εξής :

Εργατική πλευρά

Επανέφερε τα σημεία διαφωνίας της , αλλά αποδέχεται το μισθολογικό πλαίσιο του σχεδίου Σ.Σ.Ε. με καταβολή χρονοεπιδόματος με την συμπλήρωση της πρώτης διετίας σε ποσοστό 6,5%.

Επιφυλάσσεται να δεχθεί τον τρόπο διανομής φιλοδωρημάτων σε ποσοστό 100% ή να επιλέξει την διατήρηση της ισχύουσας πρακτικής για παρακράτηση του 35% ώστε να καταβάλλεται και η αναλογία δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα.

Εργοδοτική πλευρά

Αποδέχεται το μισθολογικό πλαίσιο του σχεδίου Σ.Σ.Ε. αλλά προτείνει το χρονοεπίδομα της διετίας να καταβάλλεται μετά την συμπλήρωση τριών ετών προϋπηρεσίας ανά διετία για άμβλυνση του μισθολογικού κόστους.

Αποδέχεται την καταβολή του φιλοδωρήματος σε ποσοστό 100%, που προτάθηκε από εμένα ως διαιτητή στο σημείωμά μου με αρ. Πρωτ. 1971/15.12.1999, είναι και ευνοϊκότερο για τους εργαζόμενους.

Δεν αποδέχεται την σύσταση και λειτουργία της επιτροπής εργασιακών σχέσεων καθώς και την ρύθμιση του επιδόματος παιδιών.

 1. Στην κοινή συνάντηση της 11.1.2000 συμφωνήθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά την διαδικασία της διαιτησίας, έπειτα από την έγγραφη διατύπωση των τελικών απόψεων των μερών, ώστε η διαιτητής να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση διαιτητικής απόφασης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

έλαβα υπόψη μου

 

 1. Την αριθ. Πρωτ. 060/28.9.1999 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
 2. Την αριθ. Πρωτ. 105/7.7.1999 αίτηση για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης σε συνδυασμό με την από 17.6.1999 πρόσκληση της εργατικής πλευράς για έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων, που θα ρυθμίσουν την πρώτη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση.
 3. Την αριθ. Πρωτ. 1521/6.9.1999 πρόταση του μεσολαβητή κ. Φ. Κλαουδάτου
 4. Την αριθ. Πρωτ. 1537/13.9.1999 δήλωση της εργατικής πλευράς για αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή.
 5. Την αριθ. Πρωτ. 1547/15.9.1999 έγγραφη γνωστοποίηση του Ο.ΜΕ.Δ. προς της εργατική και εργοδοτική πλευρά για αποδοχή της πρότασης της μεσολαβητού από την εργατική πλευρά και απόρριψή της από την εργοδοτική πλευρά.
 6. Την συμφωνία των μερών στην πρώτη κοινή συνάντησή τους στην διαδικασία της διαιτησίας 18.10.1999 για ουσιαστική διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε όλα τα θέματα, χωρίς δέσμευση από τα πορίσματα της μεσολάβησης και παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαιτησίας, ώστε να διεξαχθούν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα θέματα. Σχετικά με την πρόταση μεσολάβησης συνεκτιμάται και το αρ. Πρωτ. 1537/13.9.1999 υπόμνημά της η εργατική πλευρά που επισήμανε ότι, η πρόταση «δεν περιλαμβάνει καθορισμό ειδικοτήτων και βασικούς μισθούς ανά κατηγορία εργαζομένων». Επομένως κύριο αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτέλεσε η δημιουργία μισθολογίου στην επιχείρηση όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του προοιμίου ανωτέρω.
 7. Την καταγραφή των προς την διαπραγμάτευση θεμάτων στην διαδικασία της διαιτησίας με βάση το σχέδιο επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., που συνθέτει τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας μεταξύ των μερών και το οποίο έθεσα υπόψη των μερών το αρ. Πρωτ. 1971/15.12.1999 έγγραφό μου και το οποίο περιέχει :

α) Δημιουργία αυτόνομου μισθολογίου για τις παραγωγικές ειδικότητες, των οποίων περιγράφονται τα προσόντα και καθήκοντα.

β)   Ρύθμιση αμοιβών των μη παραγωγικών ειδικοτήτων με βάση τις ισχύουσες   ατομικές συμβάσεις εργασίας τους και σαφή παραπομπή ανά ειδικότητα στην κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. που την καλύπτει.

γ)   Ρύθμιση των δικαιούχων και της διαδικασίας διανομής φιλοδωρημάτων.

δ)   Ρύθμιση του χρόνου εργασίας περιλαμβανομένων και των αδειών.

ε)   Ρύθμιση των παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους, των συνθηκών εργασίας σε σχέση με τη λειτουργία κλειστού συστήματος οπτικοακουστι-κής παρακολούθησης και τη δημιουργία μηχανισμού διαλόγου μεταξύ των μερών.

στ) Αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων για τα έτη 1999 – 2000.

 1. Τις προτάσεις των μερών κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στο στάδιο της διαιτησίας, όπως διατυπώνονται στα υπομνήματά και τα στοιχεία που υπέβαλαν και ειδικότερα :

Υπομνήματα της Εργατικής πλευράς.

 • 1861/16.11.1999
 • 2023/22.12.1999 και
 • 29/10.1.2000
 • 109/26.1.2000

Υπομνήματα και πρόταση της Εργοδοτικής πλευράς για κατάρτιση επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης που κοινοποίησε στην εργατική πλευρά την 22.7.1999 .

 • 1728/15.10.1999,
 • 1784/29.10.1999,
 • 1789/29.10.1999 (στοιχεία κόστους εργασίας),
 • 1894/26.11.1999,
 • 2022/22.12.1999 και
 • 63/18.1.2000

 

 1. Λοιπά στοιχεία σχετικά με : α) την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας για τους εργαζόμενους στα Καζίνο της χώρας, β) την ισχύουσα μισθολογική πολιτική στην επιχείρηση με βάση τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, γ) στοιχεία σχετικά με την προσωπική – οικογενειακή κατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση, δ) την νομική διαφορά για τον χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης των φυλάκων, ε) την κερδοφορία της επιχείρησης στην περίοδο 1996-1999, ήτοι:
 • Την επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. του Καζίνο Λουτρακίου της 13.7.1999 .
 • Την Υπ. Απ. 962/17.5.1995 ΦΕΚ Β΄ 440/18.5.1995 “Κανονισμός λειτουργίας, ελέγχου και διεξαγωγή των παιχνιδιών στο Καζίνο”.
 • Την Υπ. Απ. της 3.6.1996/ΦΕΚ Β’17/15.1.1996 για την «παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στο Ρίο».
 • Την Κοινή Υπ. Απ. 13534/17.11.1998 των υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον καθορισμό όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα τυχερά παιχνίδια των ιδιωτικών ΚΑΖΙΝΟ με την ειδικότητα του υπαλλήλου επιτραπέζιων παιγνίων (τεχνικών παιγνίων), που αν και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ώστε να αποκτήσει κανονιστική ισχύ, οι ρυθμίσεις της εύλογα εκτιμώνται ως κατευθυντήριες αρχές για την διαμόρφωση του μισθολογίου των παραγωγικών ειδικοτήτων .
 • Τον Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Καζίνο Ρίο.
 • Την απόφαση του Εφετείου Πατρών 881/1999 σχετικά με τον νομικό, χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης των φυλάκων του Καζίνο ως εργατών και όχι ως υπαλλήλων, που κρίθηκε με αφορμή τις επιπτώσεις του στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης .
 • Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας για υπάλληλο παιχνιδιών.
 • Το γεγονός ότι, κατά το έτος 1999 στην επιχείρηση απασχολούνται 330 εργαζόμενοι (170 άτομα ανήκουν στις παραγωγικές ειδικότητες και 160 στις υποστηρικτικές), ενώ ποσοστό περίπου 80% των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων και των μισθολογικών κατηγοριών είναι νέοι και άγαμοι. Επομένως, η γενική και ομοιόμορφη ρύθμιση της καταβολής οικογενειακών επιδομάτων (γάμου και παιδιών) δεν προκαλεί άμεση και υπέρμετρη αύξηση του ισχύοντος κόστους εργασίας.
 • Το γεγονός ότι η επιχείρηση λειτουργεί από το έτος 1997 και επομένως προϋπηρεσία δύο ετών για την καταβολή του χρονοεπιδόματος στους κρουπιέρ, αφορά περίπου 60 άτομα στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, άρα ποσοστό μόλις 18% του συνόλου των εργαζομένων. Επομένως, η καταβολή του χρονοεπιδόματος ποσοστού 6,5% ανά διετία στην ειδικότητα αυτή για το έτος 1999 οδηγεί σε μέση αύξηση του κόστους εργασίας ποσοστού 1,17% εάν καταβάλετο για όλο το έτος. Αύξηση αυτή, που θα καταβληθεί από 1.8.1999, είναι εύλογη, επειδή επιβαρύνει το ετήσιο κόστος εργασίας για το έτος 1999 σε ποσοστό περίπου 0,52 % και δικαιολογείται από την εξέλιξη της κερδοφορίας της επιχείρησης με βάση την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του Καζίνο στην περίοδο 1998-1999, την συνδρομή των παραγωγικών ειδικοτήτων στην προσέλκυση πελατών και την μείωση του συνολικού κόστους εργασίας λόγω της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων κατά 30 άτομα σε σχέση με το έτος 1998, που η εταιρεία απασχολούσε 360 άτομα.
 1. Την καταρχήν συμφωνία των μερών σύμφωνα με το σημείο 6 του προοιμίου για δημιουργία μισθολογίου στην επιχείρηση, που να καλύπτει όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων με κοινά αποδεκτή περιγραφή καθηκόντων και ορισμό βασικού μισθού ή νομίμων αποδοχών με βάση τους όρους συγκεκριμένης ΣΣΕ.

Ειδικότερα :

Οι εργαζόμενοι διακρίνονται σε δύο μισθολογικές κατηγορίες ως εξής :

   Παραγωγικές ειδικότητες, που θα αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο και   των οποίων η άσκηση καθηκόντων προϋποθέτει εκπαίδευση και εμπειρία στην εξυπηρέτηση εκτέλεσης επιτραπέζιων παιχνιδιών σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και ιδίως την Υ.Α. 962/1995 ΦΕΚ Β΄ 440/1995. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ακόλουθες ειδικότητες με τους αντίστοιχους εισαγωγικούς βασικούς μισθούς :

α) Δόκιμοι σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

β) Κρουπιέρ (Dealer) 160.000 δρχ. και 170.000 δρχ. με την συμπλήρωση ενός

     έτους.

γ)     Κρουπιέρ – Παρατηρητής (Dealer – Inspector) : 187.000 δρχ.

δ)     Επιθεωρητής (Inspector) : 205.000 δρχ.

ε)     Ανώτερος Επιθεωρητής (Senior Inspector) : 225.000 δρχ.

στ)   Βοηθός Τμηματάρχης (Assistant Pit –Boss) : 280.000 δρχ.

ζ)     Τμηματάρχης (Pit – Boss) : 380.000 δρχ.

Πέραν του βασικού μισθού, όπως συμβαίνει και για τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην κλαδική Σ.Σ.Ε. παροχής υπηρεσιών, που αποτέλεσε την οικονομική βάση διαμόρφωσης αυτού του μισθολογίου, προβλέπεται μισθολογική εξέλιξη με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση κάθε δεύτερου έτους προϋπηρεσίας χρονοεπίδομα ποσοστού 6,5% και μέχρι πέντε (5) διετίες. Αυτό το χρονοεπίδομα οδηγεί σε μηνιαίες τακτικές αποδοχές για τους κρουπιέρ, υψηλότερες από αυτές των υπαλλήλων γραφείου της κλαδικής Σ.Σ.Ε. Παροχής Υπηρεσιών, η οποία προβλέπει χρονοεπίδομα 2% ανά διετία και για εικοσιπέντε (25) διετίες. Το μισθολόγιο όμως και το χρονοεπίδομα των παραγωγικών ειδικοτήτων αποτέλεσε αντικείμενο αμοιβαίων υποχωρήσεων και δικαιολογείται από την εξειδίκευση των εργαζομένων, την κρισιμότητα των υπηρεσιών τους για την λειτουργία του Καζίνο και το οικονομικό πλαίσιο αμοιβών συναφών συλλογικών συμβάσεων και ρυθμίσεων, όπως της Ε.Σ.Σ.Ε. του Καζίνο του Λουτρακίου 1999 και η κλαδική ομοιοεπαγγελματική ρύθμιση για τους υπάλλήλους επιτραπέζιων παιγνίων της 17.11.1998, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του Α.Ν. 435/68 και η οποία, αν και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, ώστε να αποκτήσει κανονιστική ισχύ σηματοδοτεί την ανάγκη ειδικών αμοιβών αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων. Οι ρυθμίσεις αυτές αποδεικνύουν ότι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από καμία κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε., κατ’ οικονομία αμείβοντο με την κλαδική Σ.Σ.Ε. Παροχής Υπηρεσιών ως υπάλληλοι γραφείου και είναι εύλογο να αμείβονται με βάση την εμπειρία, τα προσόντα τους και την ιεραρχική τους θέση στην εξυπηρέτηση των επιτραπέζιων παιγνίων. Επομένως, η χορήγηση του χρονοεπιδόματος ανά διετία, παρά την αρνητική θέση της εργοδοτικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε στο σημείο 7 του προοιμίου της απόφασης, είναι εύλογη λαμβάνοντας υπόψη, την μικρή επίπτωση στο συνολικό κόστος εργασίας λόγω και του αριθμού των εργαζομένων, που θα αναβαθμισθούν μισθολογικά, όπως αναφέρεται στο σημείο 9 ανωτέρω.

Επίσης θα χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα (γάμου και παιδιών) ως πολιτική στήριξης της οικογένειας, η οποία όμως δεν θα επιβαρύνει στην παρούσα φάση την επιχείρηση διότι, όπως αναφέρεται στο σημείο 9 ανωτέρω με βάση τα στοιχεία, που επικαλέσθηκε η εργατική πλευρά και δεν αρνήθηκε αιτιολογημένα η εργοδοτική πλευρά, η άμεση επίπτωση στο κόστος εργασίας θα είναι πολύ περιορισμένη. Εξάλλου η νέα ρύθμιση αφορά μόνον το επίδομα παιδιών.

Υποστηρικτικές ειδικότητες των οποίων η άσκηση καθηκόντων αφορά όλες τις διοικητικές, επισιτιστικές και λοιπές υπηρεσίες της επιχείρησης, περιλαμβα-νομένης της λειτουργίας των Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot machi-nes), οι οποίες υποστηρίζουν το κύριο επιχειρηματικό σκοπό της, που είναι η εκτέλεση παιγνίων.

Οι ειδικότητες αυτές είναι :

α) Υπάλληλοι γραφείου [Γραμματέας, Καταμετρητής, Προσωπικό Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot machines) δηλαδή, Πωλητές Κερμάτων ή Επιτηρητές Μηχανικών Παιγνίων, Ταμίας, Υπάλληλος Εσωτερικού Ελέγχου].

β)   Λογιστές, Βοηθοί Λογιστές.

γ)   Προσωπικό Η/Υ (Χειριστές Η/Υ, Προγραμματιστές Η/Υ).

δ)   Προσωπικό φύλαξης (Φύλακες, Νυχτοφύλακες, Θυρωροί).

ε)     Βοηθητικό Τεχνικό Προσωπικό (Καθαριστές/τριες, Αποθηκάριοι).

στ)   Οδηγοί.

Οι ειδικότητες αυτές θα αμείβονται κατά περίπτωση με βάση την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Παροχής Υπηρεσιών ή την αντίστοιχη ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε., που καλύπτει την ειδικότητά τους , σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους των ατομικών τους συμβάσεων εργασίας, που κωδικοποιούνται με συμφωνία των μερών, την οποία υιοθετεί η απόφαση αυτή. Οι λοιπές ειδικότητες, α) ηλεκτρολόγοι και ηλεκτροτεχνίτες, β) τεχνίτες, βοηθοί τεχνίτες και ανειδίκευτοι εργάτες, γ) αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί κλπ., δ) ρεσεψιονίστ, μπάρμαν, βοηθοί σερβιτόροι, ε) σερβιτόροι, στ) ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών και ζ) κηπουροί, θα αμείβονται από τις ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ, που καλύπτουν το επάγγελμά τους και οι οποίες ήδη εφαρμόζονται με βάση τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους.

Επιπλέον, με συμφωνία των μερών θεσπίζεται για όλους τους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας «ειδική πρόσθετη επιχειρησιακή αμοιβή» με την μορφή διατακτικής Χριστουγέννων ποσού 50.000 δρχ.

Επίσης υιοθετείται το αίτημα της εργατικής πλευράς για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (γάμου και παιδιών) ως πολιτική στήριξης της οικογένειας για τους ίδιους λόγους που καταβάλλονται και στις παραγωγικές ειδικότητες δεδομένου ότι οι περισσότερες ΣΣΕ προβλέπουν τα επιδόματα αυτά. Όμως ο τρόπος καταβολής τους θα είναι ενιαίος στο πλαίσιο μίας επιχειρησιακής πολιτικής, που τηρεί την αρχή της ισότητας. .

 1. Την συμφωνία των μερών για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, όπως αιτιολογείται στο σημείο 10 ανωτέρω με χρόνο έναρξης της εφαρμογής την 1.8.1999 καθώς και την αύξηση των βασικών μισθών των παραγωγικών ειδικοτήτων σε ποσοστό 3,5% από 1.5.2000 .
 2. Την ανάγκη ρύθμισης του χρόνου εργασίας, όπως συμφώνησαν τα μέρη ήτοι, καθορισμός του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας σε σαράντα (40) ώρες και τη θέσπιση διαλείμματος είκοσι (20) λεπτών ανά μία ώρα εργασίας για τους εργαζόμενους των παραγωγικών ειδικοτήτων. Επίσης για το ίδιο θέμα υιοθετείται η συμφωνία των μερών για διασφάλιση εφαρμογής της ευνοϊκότερης ρύθμισης για την διάρκεια του χρόνου εργασίας και του διαλείμματος, ώστε να μην υπερβαίνει την σχετική ρύθμιση της εθνικής ομοιοεπαγγελματικής ή κλαδικής Σ.Σ.Ε. ή Υπουργικής Απόφασης, που τον ρυθμίζει.
 3. Την συμφωνία των μερών για την ρύθμιση αδειών μητρότητας, συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ετήσιας άδειας, αναψυχής, άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις και καθιέρωση αργίας από την Μεγάλη Παρασκευή 6π.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα 6π.μ.
 4. Την συμφωνία των μερών για ρύθμιση συνδικαλιστικών αδειών, παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής και διευκολύνσεων συνδικαλιστικής δράσης και ειδικότερα ο καθορισμός των αμειβομένων συνδικαλιστικών αδειών σε έξι (6) ημέρες για τρεις εκπροσώπους της διοίκησης του σωματείου, ενώ για το έτος 1999 να ορισθούν σε οκτώ (8) ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας και της διάρκειας των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη μεσολάβησης και την διαιτησία αυτού του έτους.
 5. Τις απόψεις των μερών για την διαδικασία διανομής του φιλοδωρήματος στις παραγωγικές ειδικότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφο 1α της Υπουργικής Απόφασης 1962/17.5.1995 ΦΕΚ Β’ 440.       Η επιμονή της εργατικής πλευράς με βάση το από 26.1.2000 έγγραφό της να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση διανομής του φιλοδωρήματος ήτοι :

α) Παρακράτηση από τον εργοδότη ποσοστού 35% του φιλοδωρήματος για την δημιουργία αποθεματικού, που θα καλύπτει την αναλογία δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές της εργατικής και εργοδοτικής πλευράς.

β) Καταβολή στους δικαιούχους με το σύστημα των πόντων του 65% του φιλοδωρήματος κάθε μήνα.

γ) Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους εκκαθάριση του αποθεματικού του προηγουμένου έτους και διανομή του με το σύστημα των πόντων.

Η πρόταση της εργατικής πλευράς, αν και λιγότερο ευνοϊκή για τους εργαζόμενους σε σχέση με την πρόταση της εργοδοτικής πλευράς για ολοσχερή καταβολή του φιλοδωρήματος κάθε μήνα, γίνεται δεκτή στην απόφαση αυτή με βάση την αρχή ότι την ευνοϊκότερη ρύθμιση υπέρ των εργαζομένων στην συλλογική διαπραγμάτευση και την διαιτησία καθορίζει η εργατική πλευρά.

 1. Τις απόψεις των μερών σχετικά με την υπαλληλική ή μη ιδιότητα ειδικοτήτων εργαζομένων, όπως το προσωπικό ασφάλειας, ζήτημα για το οποίο έχει δημιουργηθεί νομική διαφορά και μάλιστα εκδόθηκε η απόφαση 881/1999 του Εφετείου Πατρών, με την οποία γίνεται δεκτό ότι, εργαζόμενοι, που απασχολούντο στην επιχείρηση ως φύλακες χαρακτηρίζονται ως εργάτες και όχι ως υπάλληλοι για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση του θέματος σε αυτή την διαιτητική απόφαση. Τα μέρη θα πρέπει να επανεξετάσουν στις μελλοντικές συλλογικές διαπραγματεύσεις τους ζητήματα αποζημιώσεων απόλυσης και στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπίσουν με κατάλληλα κριτήρια την χάραξη πολιτικής ασφάλειας της απασχόλησης και υποκίνησης των εργαζομένων με ρυθμίσεις, που θα καλύπτουν και το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης.
 2. Την αδυναμία των μερών να καταλήξουν σε κατάρτιση Σ.Σ.Ε. μετά την υποβολή των τελικών γραπτών υπομνημάτων τους (της 18.1.200 της εργοδοτικής, πλευράς και της 26.1.2000 της εργατικής πλευράς) και την συμφωνία τους να ρυθμιστούν οι διαφωνίες τους με έκδοση διαιτητικής απόφασης.

 

Η απόφασή μου

έχει ως εξής :

 

Άρθρο 1

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη απόφαση αυτή υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στην εταιρεία THEROS INTERNATIONAL GAMING KAZINO RIO στην εκμετάλλευσή της το ΚΑΖΙΝΟ στο ΡΙΟ Πάτρας.

 

Άρθρο 2

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή κατατάσσονται στις ακόλουθες μισθολογικές κατηγορίες.

Α. Παραγωγικές Ειδικότητες λειτουργίας Καζίνο : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ειδικότητες, που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην εκτέλεση των παιγνίων, και των οποίων τα ειδικότερα καθήκοντα ανά ειδικότητα ρυθμίζονται στο άρθρο 3 και η μισθολογική κατάσταση στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής.

Β. Υποστηρικτικές Ειδικότητες λειτουργίας Καζίνο : Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλες οι ειδικότητες εργαζομένων που παρέχουν διοικητική, γραμματειακή και γενικά διοικητική, τεχνική και βοηθητική υποστήριξη στην λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών παιγνίων και οι οποίοι είναι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες και των οποίων η μισθολογική κατάσταση ρυθμίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης αυτής .

 

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ.

 

 1. Υποκατηγορίες Παραγωγικών Ειδικοτήτων.

Οι παραγωγικές ειδικότητες των εργαζομένων διακρίνονται στις ακόλουθες υποκατηγορίες :

1.1 Δόκιμοι. Είναι οι εργαζόμενοι, που δεν διαθέτουν εμπειρία ή προϋπηρεσία στις παραγωγικές ειδικότητες της λειτουργίας Καζίνο. Οι εργαζόμενοι αυτοί προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρεις μήνες, και στο διάστημα αυτό εκπαιδεύονται για να υπαχθούν σε παραγωγική ειδικότητα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση των παιγνίων και συλλέγουν μάρκες ή διεξάγουν παιγνίδια σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων και των Κανονισμών που διδάσκονται κατά την εκπαίδευση.

 • Κρουπιέρ. Είναι οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευσή τους ως δόκιμοι ή έχουν προϋπηρεσία σε παραγωγική ειδικότητα λειτουργίας Καζίνο. Οι εργαζόμενοι αυτοί διεξάγουν τα παιγνίδια σύμφωνα με τις υποδείξεις των προϊσταμένων τους και συλλέγουν μάρκες, όταν παραστεί ανάγκη.

                                                                                                                                      1.3 Κρουπιέρ – παρατηρητής (dealer – ιnspector). Είναι οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τα προσόντα να διεξάγουν τα παιχνίδια ως κρουπιέρ, ασκούν καθήκοντα κρουπιέρ, όταν υπάρχει ανάγκη και επιβλέπουν τα παιγνίδια, που διεξάγονται σε 2 τραπέζια, οπότε επιβεβαιώνουν πληρωμές, προσέχουν τα επικίνδυνα σημεία του διαγράμματος, καταγράφουν την εξέλιξη του παιγνιδιού βάση των οδηγιών των προϊσταμένων τους, αναφέρουν άμεσα στους προϊσταμένους τους κάθε γεγονός, που αντιβαίνει στους κανόνες του παιγνιδιού και σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αντιδικίας με πελάτη, καλούν τον επιθεωρητή προς επίλυση της τυχόν διαφοράς.

1.4 Επιθεωρητές. Είναι οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τα προσόντα του κρουπιέρ – παρατηρητή, είναι άριστοι τεχνικοί παιγνίων και διεξάγουν τουλάχιστον δύο παιγνίδια. Οι εργαζόμενοι αυτοί επιβλέπουν έως τέσσερα τραπέζια παιγνίων για την εφαρμογή των κανονισμών διεξαγωγής παιγνίων Καζίνο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Μεριμνούν για την καθαριότητα των τραπεζιών, ελέγχουν τις προκαταβολές κατά την έναρξη, διάρκεια και κλείσιμο του τραπεζιού, καθοδηγούν τους κρουπιέρ να εφαρμόζουν τους κανόνες διεξαγωγής των παιγνίων, φροντίζουν για την ασφάλεια των παιγνίων, την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους, επιλύουν απορίες και δίδουν πληροφορίες σε πελάτες, παρακολουθούν την εξέλιξη των παιγνίων (αποτελέσματα) και μεταφέρουν συνεχώς προς τους ανωτέρους τους οτιδήποτε αφορά στα τραπέζια ευθύνης τους, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από οδηγίες του προϊσταμένου τους, διεξάγουν και παιγνίδι.

1.5 Ανώτεροι Επιθεωρητές (Senior Inspector). Είναι οι εργαζόμενοι, που διαθέτουν τα προσόντα Επιθεωρητού και έχουν την ικανότητα διεξαγωγής όλων των παιγνίων. Οι εργαζόμενοι αυτοί επιβλέπουν μέχρι έξι τραπέζια και συντονίζουν με τον Βοηθό Τμηματάρχη (ASSISTANT PIT BOS) την εφαρμογή του προγράμματος ημέρας για τα τραπέζια ευθύνης τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των παιγνίων, χωρίς συμμετοχή σε διοικητικά θέματα.

1.6 Βοηθοί Τμηματάρχες (Assistant Pit-Bosses). Είναι οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τα προσόντα του Ανώτερου Επιθεωρητή. Οι εργαζόμενοι αυτοί επιβλέπουν έξι τραπέζια, σχεδιάζουν το πρόγραμμα ημέρας σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Παιχνιδιών (Τμημάτων) – Τμηματάρχη και ασκούν διοίκηση στο τομέα τους στο πλαίσιο των οδηγιών του Τμηματάρχη.

1.7 Τμηματάρχες (pit-bosses). Είναι οι εργαζόμενοι, που διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στις παραγωγικές ειδικότητες του Καζίνο και γνωρίζουν άριστα όλα τα παιχνίδια και το σύστημα διοικητικής λειτουργίας και εποπτείας τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί επιβλέπουν από 12 έως 16 τραπέζια και ασκούν εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης του Καζίνο και τους Κανονισμούς εκτέλεσης των παιχνιδιών.

 1. Η υπηρεσιακή εξέλιξη και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην κατηγορία αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 6 αυτής της απόφασης.

 

Άρθρο 4

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Οι παραγωγικές ειδικότητες αμείβονται με Βασικό Μισθό και Επιδόματα ως εξής :

 • Δόκιμος : Αμείβεται με τις τακτικές αποδοχές (βασικό μισθό και επιδόματα) του υπαλλήλου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, προσαυξημένο κατά το δραχμικό ποσό των 5.000 δραχμών.
 • Κρουπιέρ – (dealer ή ταξινομητής μαρκών) : Για το πρώτο έτος απασχόλησης αμείβεται με Βασικό Μισθό 160.000 δραχμές και μετά την συμπλήρωση ενός έτους με Βασικό Μισθό 170.000 δραχμές.

1.3 Κρουπιέρ – Παρατηρητής (dealer – inspector) : Αμείβεται με Βασικό Μισθό 187.000 δραχμές.

1.4 Επιθεωρητής (Inspector) : Αμείβεται με Βασικό Μισθό 205.000 δραχμές.

1.5 Ανώτερος Επιθεωρητής (Senior Inspector): Αμείβεται με Βασικό Μισθό 225.000 δραχμές.

1.6 Βοηθός Τμηματάρχης (Assistant Pit boss): Αμείβεται με Βασικό Μισθό 280.000 δραχμές.

1.7 Τμηματάρχης (Pit-Boss): Αμείβεται με Βασικό Μισθό 380.000 δραχμές.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στις παραγωγικές ειδικότητες με εξαίρεση τους Δοκίμους, καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται στον εκάστοτε καταβαλλόμενο Βασικό Μισθό της ειδικότητας στην οποία εντάσσεται ο εργαζόμενος.

2.1 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καταβάλλεται επίδομα χρόνου υπηρεσίας σε Καζίνο, ποσοστού 6,5% για κάθε διετία απασχόλησης και έως πέντε (5) διετίες. Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση σε οποιοδήποτε Καζίνο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του εργοδότη για απασχόληση σε παραγωγική ειδικότητα αυτού του άρθρου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 .

   2.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ :

     α. Καταβάλλεται επίδομα γάμου ποσοστού 10% και

     β. Επίδομα τέκνων ποσοστού 5% για κάθε τέκνο.

Το επίδομα γάμου χορηγείται σε κάθε έγγαμο, ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και στους χήρους /ες, διαζευγμένους /ες ανεξαρτήτων του αν έχουν τέκνα και στους άγαμους γονείς, εφ’ όσον έχουν την επιμέλεια τέκνου.

Τα επιδόματα τέκνων χορηγούνται σε κάθε γονέα και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου ή μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του τέκνου, εφ’ όσον τα τέκνα σπουδάζουν, δεν εργάζονται ή είναι στρατευμένα.

 1. ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
 2. α) Στις παραγωγικές ειδικότητες του άρθρου 3 , με εξαίρεση τους Δοκίμους και τους Τμηματάρχες, διανέμονται τα φιλοδωρήματα του άρθρου 18 παρ. 1,α (Υπ. Απ. 962-17.5.1995 ΦΕΚ Β΄440) των πελατών του Καζίνο.

β) Το ποσό των φιλοδωρημάτων αποτελεί κυμαινόμενη οικονομική παροχή προερχόμενη από τις προαιρετικές παροχές πελατών κατά την διεξαγωγή παιγνιδιών το σύνολο των οποίων διανέμεται από τη Διοίκηση του Καζίνο προς τους δικαιούχους εργαζόμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι.

 1. To φιλοδώρημα των λοιπών ειδικοτήτων, Υπάλληλων Ταμείου, Υποδοχής, Προσωπικό Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot Machines) Πωλητών Κερμάτων και Επιτηρητών Μηχανών Ηλεκτρονικών Παιγνίων, καθώς και του ξενοδοχοϋπαλληλικού προσωπικού, που απασχολείται στη λέσχη του Καζίνο του άρθρου 18 παρ. 1, β (Υπ. Απ. 962-17.5.1995 ΦΕΚ Β΄440) δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή.

Άρθρο 5

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ.

 1. Υποστηρικτικές Ειδικότητες λειτουργίας Καζίνο.

Στις υποστηρικτικές ειδικότητες λειτουργίας Καζίνο υπάγονται όλες οι ειδικότητες των εργαζομένων, που παρέχουν διοικητικές, οικονομικές, επισιτιστικές, τεχνικές και βοηθητικές υπηρεσίες καθώς και το Προσωπικό Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot machines).

 • Τα καθήκοντα των εργαζομένων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων καθορίζονται από την διοίκηση του Καζίνο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Ειδικά το Προσωπικό Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot machines) απασχολείται αποκλειστικά σε εργασίες εξυπηρέτησης πελατών του τμήματος τεχνικών ηλεκτρονικών παιγνίων και ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης του Καζίνου και την εποπτεία του υπεύθυνου του Τμήματος αυτού ως Πωλητές κερμάτων ή Επιτηρητές μηχανικών παιγνίων.

 

 1. Μισθολογική κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις υποστηρικτικές ειδικότητες αμείβονται σύμφωνα με τις Κλαδικές και Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που εφαρμόζονται για την ειδικότητα τους ως εξής :

2.1. Στην Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για το προσωπικό των επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ. 1998, Τόμος Α’, σελ. 607 επ.) όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά, υπάγονται και αμείβονται ανά ειδικότητα οι εξής :

Α. Ως υπάλληλοι Γραφείου – Γραμματείς, οι εξής ειδικότητες : α1. Γραμματέας, α2. Καταμετρητής, α3. Ταμίας, α4. Υπάλληλος εσωτερικού ελέγχου,                         α5. Προσωπικό Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων (Slot machines) Πωλητές Κερμάτων – Επιτηρητές Μηχανικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων.

Β. Ως Προσωπικό φύλαξης (Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί), οι Φύλακες.

Γ. Ως Λογιστές – Βοηθοί Λογιστές, οι Λογιστές και οι Βοηθοί Λογιστές.

Δ. Ως Βοηθητικό – Τεχνικό Προσωπικό οι εξής ειδικότητες, Καθαριστές /τριες και οι Αποθηκάριοι.

Ε. Ως Προσωπικό Η/Υ, οι εξής ειδικότητες, οι Χειριστές Η/Υ και οι   Προγραμματιστές Η/Υ.

Στ. Ως Οδηγοί, οι οδηγοί των κάθε είδους αυτοκινήτων.

2.2. Στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση «Ηλεκτροτεχνι-τών Καταστημάτων όλης της Χώρας» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ., Αθήνα 1998, Τόμος Β’, σελ. 1116 επ.), υπάγονται και αμείβονται οι ηλεκτρολόγοι και ηλεκτροτεχνίτες σύμφωνα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση αυτή και όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά.                                                                                                                                                     

2.3. Στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση «Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ., Αθήνα 1998, Τόμος Β’, σελ. 1290 επ.), υπάγονται και αμείβονται οι τεχνίτες, βοηθοί τεχνίτες και ανειδίκευτοι εργάτες, που απασχολούνται σε υπηρεσίες συντήρησης και κατασκευών σύμφωνα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά.

2.4. Στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση «Πρακτικών Μηχανικών, Θερμαστών, Ψυκτικών κλπ.» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ., Αθήνα 1998, Τόμος Β’, σελ. 1307 επ.), υπάγονται και αμείβονται οι αδειούχοι πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί κλπ., που απασχολούνται σε υπηρεσίες συντήρησης και κατασκευών σύμφωνα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή και όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά.

2.5. Στην Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ. 1998, Τόμος Α’, σελ. 571 επ.) όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά, υπάγονται και αμείβονται ανά ειδικότητα ως εξής :

Α. Ως υπάλληλοι της Κατηγορίας Α’ των υπαλλήλων υποδοχής, οι υπάλληλοι Υποδοχής (ρεσεψιονίστ).

Β. Ως υπάλληλοι της Κατηγορίας Β’, οι μπάρμαν ή μπάρμειντ.

Γ. Ως υπάλληλοι της Κατηγορίας Γ,’ οι βοηθοί σερβιτόροι.

2.6. Στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση του Προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ. 1998, Τόμος Α’, σελ. 221 επ.)., όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά υπάγονται και αμείβονται οι σερβιτόροι

2.7. Στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους Ηλεκτρονικούς Πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών» (Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ. 1998, Τόμος Β’, σελ. 1097 επ.), όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά, υπάγονται και αμείβονται οι ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών, που απασχολούνται με εγκατάσταση, μελέτη, επίβλεψη, έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

2.8. Στην Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «των Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων» (Κωδικοποίηση Διατά-ξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων Ο.ΜΕ.Δ. 1998, Τόμος Β’, σελ. 1071 επ.), όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά, υπάγονται και αμείβονται οι κηπουροί, ανάλογα με τα προσόντα τους, που απασχολούνται με την επιμέλεια των κήπων.

 1. Οικογενειακά επιδόματα.

Σε όλους τους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων, που οι αμοιβές τους ανά ειδικότητα ρυθμίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2αυτού του άρθρου καταβάλλονται οικογενειακά επιδόματα (γάμου και παιδιών) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.2 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής με την οποία αντικαθίστανται οι ρυθμίσεις των Σ.Σ.Ε.-ΔΑ, που διέπουν τις αμοιβές της ειδικότητάς τους σχετικά με την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων.

 1. Διατακτική Χριστουγέννων.

Σε όλους τους εργαζόμενους αυτής της μισθολογικής κατηγορίας θα καταβάλλεται Διατακτική ποσού 50.000 δραχμών μαζί με το Δώρο Χριστουγέν-νων τα Χριστούγεννα, ως ειδική ετήσια οικονομική παροχή.

Άρθρο 6

Προαγωγή – Αλλαγές Ειδικοτήτων

 1. Η τοποθέτηση των εργαζομένων στις βαθμίδες των παραγωγικών ειδικοτήτων του άρθρου 3, γίνεται με απόφαση της Διοίκησης του Καζίνο και με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των εργαζομένων και τις λειτουργικές ανάγκες του Καζίνο.

Η απόκτηση των προσόντων ανώτερης βαθμίδας και συγκεκριμένα της βαθμίδας Κρουπιέρ (παρ. 1.2 ) έως και Τμηματάρχης (παρ. 1.7) του άρθρου 3, δεν δημιουργεί αυτοδίκαια δικαίωμα ένταξης στην ανώτερη βαθμίδα, αλλά οι εργαζόμενοι, που διαθέτουν τα προσόντα ανώτερης βαθμίδας προτιμώνται γενικά για προαγωγή έναντι της πρόσληψης νέων στελεχών. Η προαγωγή πραγματοποιείται με απόφαση της διοίκησης, έπειτα από δοκιμαστική τοποθέτηση, έως τριών μηνών, στην διάρκεια της οποίας καταβάλλονται οι αμοιβές της ανώτερης βαθμίδας. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση καθηκόντων ανώτερης βαθμίδας αποτελεί έναρξη δοκιμαστικής περιόδου προαγωγής, ή οποία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση τριών μηνών δοκιμαστικής περιόδου.

 1. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα Προσωπικού Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιγνίων δεν υπολογίζεται για υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη στις λοιπές παραγωγικές ειδικότητες, εφόσον ο εργαζόμενος τοποθετηθεί σε θέ-ση εργασίας των ειδικοτήτων αυτών (παράγραφος 1.2 έως 1.7 του άρθρου3).
 2. Η προϋπηρεσία όλων των λοιπών ειδικοτήτων, δηλαδή αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1.1 και άρθρο 5 παρ. 1 υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις, που ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας της ειδικότητάς τους.
 3. Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, ο εργαζόμενος θα αμείβεται με τους όρους της νέας του ειδικότητας. Εάν η νέα ειδικότητα αμείβεται με χαμηλότερες τακτικές αποδοχές, η σχετική διαφορά, αποτελεί δραχμική προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζονται οι κάθε είδους αυξήσεις των τακτικών αποδοχών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής , όπως αυτή θα ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 7

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. To ωράριο εργασίας καθορίζεται σε πέντε ημέρες την εβδομάδα για 40 ώρες και αφορά όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων. Σε περίπτωση μείωσης του χρόνου εργασίας με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, νόμο, υπουργική απόφαση ή μονομερή απόφαση της επιχείρησης θα ισχύει η ευνοϊκότερη ρύθμιση.
 2. Κατά τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης οι εργαζόμενοι των παραγωγικών ειδικοτήτων καζίνου του άρθρου 3, ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το πρόγραμμα, που ορίζει η διοίκηση και έχουν διάλειμμα 20 λεπτά ανά (1) μία ώρα εργασίας. Γενικά για τη διάρκεια και το ρυθμό του διαλείμματος θα ισχύει η ευνοϊκότερη ρύθμιση για τους εργαζόμενους με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική ρύθμιση ή την σχετική Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται στο πλαίσιο του ΑΝ. 435/1968.

Άρθρο 8

ΑΔΕΙΕΣ

 1. Η ετήσια άδεια ανάπαυσης, η άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις οι άδειες μητρότητας και συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ήτοι :

α) Γονική άδεια ανατροφής.

β) Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

γ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου ρυθμίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 1. Από την 1.1.2000 πέραν των νομίμων αργιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως ημέρα αργίας ορίζεται η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα ως εξής από την Μεγάλη Παρασκευή από 6 π.μ. έως την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 6 π.μ. και εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν αμείβονται με προσαύξηση 75%. .

Άρθρο 9

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 1. Συνδικαλιστικές Άδειες :

1.1 Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του «Σωματείου των εργαζομένων Καζίνο Ρίο» χορηγούνται ετησίως έξι (6) ημέρες αμειβόμενης συνδικαλιστικής άδειας, οι οποίες συμψηφίζονται στις προβλεπόμενες, μη αμειβόμενες, συνδικαλιστικές άδειες της ισχύουσας νομοθεσίας.

1.2 Η χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών πραγματοποιείται έπειτα από έγγραφη ή προφορική γνωστοποίηση του Σωματείου προς τη Διοίκηση του Καζίνο, που κοινοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν και αναφέρει το πρόσωπο του δικαιούχου και τη διάρκεια της αιτούμενης άδειας.

 1. Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής.

2.1 Η Διοίκηση του Καζίνο παρακρατεί κάθε μήνα την συνδικαλιστική συνδρομή από τη μισθοδοσία κάθε εργαζόμενου, την οποία αποδίδει ανά μήνα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο (10 ημέρες) του επόμενου μήνα στο Σωματείο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

2.2 Για τον σκοπό αυτό η διοίκηση του Σωματείου ανακοινώνει εγγράφως προς την διοίκηση του Καζίνο το ποσό της μηνιαίας συνδικαλιστικής συνδρομής και τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου, στον οποίο πρέπει να γίνεται η σχετική κατάθεση.

2.3 Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής γίνεται από όλους τους εργαζόμενους στο Καζίνο και διακόπτεται έπειτα από έγγραφη αρνητική δήλω-ση εργαζόμενου προς τη Διοίκηση της εταιρίας, η οποία κοινοποιείται και στο Σωματείο.

 1. Συνδικαλιστική Δράση στο χώρο εργασίας.

Η συνδικαλιστική δράση είναι γενικά ελεύθερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.1264/1982 και για την διευκόλυνσή της στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του Καζίνου προστίθενται και οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις :

3.1 Η διοίκηση του Καζίνο διαθέτει Γραφείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Σωματείου.

 • Στο χώρο εντευκτηρίου των εργαζομένων λειτουργεί και Πίνακας Ανακοινώσεων του Σωματείου.
 • Η διανομή ανακοινώσεων, συλλογή εισφορών εράνων και κάθε άλλη ενέργεια πραγματοποιείται σε χώρους εκτός των χώρων διεξαγωγής παιχνιδιών και εστιατορίου του Καζίνο και γενικά είναι ελεύθερη η συνδικα-λιστική δράση στο χώρο της επιχείρησης, με κύριο χώρο δραστηριοτήτων το εντευκτήριο του Προσωπικού και με εξαίρεση τους χώρους διεξαγωγής παιχνιδιών και του εστιατορίου κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης πελατών.
 • Στον χώρο του εντευκτηρίου του προσωπικού το Σωματείο μπορεί να διαθέτει καφέ για τους εργαζόμενους.

 

Άρθρο 10

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται με δαπάνες της εταιρίας ειδική ενδυμασία, (στολή εργασίας) την οποία φέρουν οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε έτος χορηγούνται δύο στολές εργασίας.
 2. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας τους οι εργαζόμενοι λαμβάνουν γεύ-μα ή δείπνο, ανάλογα με το χρόνο της βάρδιας τους, που χορηγούνται με δαπάνη της εταιρίας στο εντευκτήριο των εργαζομένων.

Άρθρο 11

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 1. Η Διοίκηση της εταιρίας διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Καζίνο και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των πελατών της με την χρήση οπτικοακουστικού κυκλώματος παρακολούθησης και την κατάλληλη φύλαξη για την απαγόρευση χρήσης όπλων και άλλων επικινδύνων αντικειμένων από τους πελάτες.
 2. Το οπτικοακουστικό κύκλωμα καταγράφει και παρακολουθεί τη συμπεριφορά των εργαζομένων μέσα στο Καζίνο, για την διαπίστωση της συνεπούς άσκησης των καθηκόντων τους και της καλής συμπεριφοράς τους προς τους πελάτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία των Καζίνο. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγραφές του ως άνω κυκλώματος διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων ή παραλείψεων.
 3. Η συμπεριφορά των εργαζομένων και η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου ρυθμίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εργασίας, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων.
 4. Οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων έχουν υποχρέωση να φέρουν σε όλη την διάρκεια του χρόνου εργασίας τους Δελτίο Καταλληλότητας, το οποίο εκδίδεται με φροντίδα της εταιρείας από την Επιτροπή Καζίνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας. Στο Δελτίο Καταλληλότητας αναγράφεται η ειδικότητα του εργαζόμενου. Σε περίπτωση προαγωγής εργαζόμενου των παραγωγικών ειδικοτήτων, η Διοίκηση του Καζίνο επιμελείται την έκδοση Δελτίου Καταλληλότητας κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.               Αν αυτό δεν επιτευχθεί η προαγωγή ολοκληρώνεται από μισθολογική και υπηρεσιακή άποψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφο 1.

Άρθρο 12

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Συνιστάται διμερής Γνωμοδοτική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, αποτε-λούμενη από δύο εκπροσώπους της Διοίκησης του Καζίνο και δύο εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής η Διοίκηση της εταιρίας και το Σωματείο των εργαζομένων ορίζουν τους εκπροσώπους τους και με απόφαση του Γενικού Δ/ντή του Καζίνο ανακοινώνεται η συγκρότηση της Επιτροπής.
 2. Η Επιτροπή ρυθμίζει με απόφασή της την οργάνωση και λειτουργία της.       Σε κάθε περίπτωση συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 12:30 μ.μ. και εκτάκτως για τις περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων και απόλυσης. Κάθε ενδιαφερόμενος θέτει το θέμα του εγγράφως και το κοινοποιεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίασή της. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προκαλέσει σύγκληση της Επιτροπής μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή του αιτήματός του. Τη Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ασκεί το Γραφείο Προσωπικού της εταιρίας.
 3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

3.1 Παρακολουθεί τα θέματα της εφαρμογής των όρων αυτής της Συλλογικής Σύμβασης και εισηγείται στη Διοίκηση τρόπους διευθέτησης τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τις επιπτώσεις της στις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

3.2 Αντιμετωπίζει τα θέματα παραβίασης του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμού Εργασίας και εισηγείται στη Διοίκηση σχετικά με τις συνθήκες τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τις τυχόν συνέπειες αυτού.

 1. Για όλους του εργαζόμενους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων ο χρόνος απασχόλήσης τους στις εργασίες της επιτροπής είναι χρόνος εργασίας.

Άρθρο 13

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Το μισθολόγιο των παραγωγικών ειδικοτήτων του άρθρου 4 θα ισχύει από 1.8.1999 και οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του καθώς και η Διατακτική Χριστουγέννων του άρθρου 5 παρ. 4 για τους εργαζόμενους των υποστηρικτικών ειδικοτήτων θα καταβληθούν μέσα   σε 30 ημέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής.
 2. Από 1.5.2000 οι Βασικοί Μισθοί των εργαζομένων του άρθρου 4 που υπάγονται στις παραγωγικές ειδικότητες λειτουργίας Καζίνο, με εξαίρεση τους Δοκίμους, αναπροσαρμόζονται από 1ης Μαΐου 2000 σε ποσοστό 3,5% και για τους Δοκίμους το δραχμικό ποσό των 5.000 δρχ. που προστίθεται στις τακτικές αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αναπροσαρμόζεται και ορίζεται σε 5.500 δρχ.

Άρθρο 14

Μεταβατική Ρύθμιση

 1. Η αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων σε εφαρμογή της απόφασης αυτής θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής .
 2. Μέχρι την 1η Μαρτίου 2000 η διοίκηση του Καζίνο θα γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους τον επανακαθορισμό των βασικών όρων της ατομικής τους σχέσης εργασίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2, που έχει διαμορφωθεί σε εφαρμογή του Π.Δ. 156/1994. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται για την διευκόλυνση κάθε εργαζόμενου και της διοίκησης της εταιρείας σε σχέση με την λειτουργική εφαρμογή αυτής της απόφασης.
 3. Ο χρόνος των συναντήσεων κατά την διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας του έτους 1999 των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι χρόνος αμειβόμενης συνδικαλιστικής άδειας και ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες εργασίας για κάθε έναν από τους τρεις εκπροσώπους της διοίκησης του Σωματείου. Διευκρινίζεται ότι για το έτος 2000 θα ισχύει η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της απόφασης αυτής.
 4. Στην απόφαση αυτή ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τρία Παραρτήματα τα οποία έχουν ως εξής :

4.1. Παράρτημα I, Διαδικασία Διανομής Φιλοδωρημάτων.

     4.2 Παράρτημα II, Μισθολογικοί Πίνακες αμοιβών των παραγωγικών ειδικοτήτων του άρθρου 4 της απόφασης αυτής.

     4.3 Παράρτημα III, Υπόδειγμα γνωστοποίησης ουσιωδών όρων εργασίας των εργαζομένων στο Καζίνο σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994.

Άρθρο 15

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από την επομένη της αίτησης για Παροχή Υπηρεσιών μεσολάβησης δηλαδή από την 8 Ιουλίου 1999 με τις εξαιρέσεις,   που αναφέρονται στην απόφαση αυτή.
 2. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που περιέχονται σε όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας ή ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης της επιχείρησης, την ισχύουσα Νομοθεσία και τον Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης δεν θίγονται.

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2000

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΤΣΙΚΑ

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ

 1. Έννοια:

Φιλοδωρήματα είναι οι κυμαινόμενες οικονομικές παροχές, που προέρχονται από τις προαιρετικές καταβολές πελατών του Καζίνο κατά την διεξαγωγή παιγνιδιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπ. Απ. 962/17.5.1995 ΦΕΚ Β’ 440 άρθρο 18 παρ. 1α, οι οποίες διανέμονται στο σύνολό τους στους εργαζόμενους των παραγωγικών ειδικοτήτων του άρθρου 3 παρ. 1.2 έως και 1.6 αυτής της σύμβασης με την διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

 1. Διαδικασία Συλλογής Φιλοδωρημάτων :

   Τα φιλοδωρήματα συλλέγονται στα ειδικά κουτιά των τραπεζιών παιγνίων και συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε παιχνιδιού με την εποπτεία του αρμόδιου επιθεωρητή και καταγράφονται σε ειδικό δελτίο. Οι μάρκες των φιλοδωρημάτων παραδίδονται στο Ταμείο του Καζίνο και το ποσό που αναλογεί στην αξία τους καταγράφεται στο ημερήσιο «Δελτίο Φιλοδωρημάτων» και στη συνέχεια δημιουργείται το «Συγκεντρωτικό Δελτίο Φιλοδωρημάτων» της ημέρας από όλα τα τραπέζια. Αντίγραφο του ημερήσιου συγκεντρωτικού δελτίου αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του εντευκτηρίου του προσωπικού.

Στο τέλος κάθε μήνα η διοίκηση του Καζίνο γνωστοποιεί στο Σωματείο αναλυτική κατάσταση της διανομής των φιλοδωρημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.

3.     Διαδικασία Διανομής Φιλοδωρημάτων.

 • Τα φιλοδωρήματα διανέμονται στο προσωπικό ανά μήνα σε ποσοστό 65%, ενώ ποσοστό 35% παρακρατείται από την εταιρεία για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη της εργατικής και εργοδοτικής εισφοράς, του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο για την αιτία αυτή καθώς και την αναλογία δώρου Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, η εταιρεία προβαίνει στην εκκαθάριση του αποθεματικού του προηγουμένου έτους και καταβάλει σε κάθε δικαιούχο το εναπομείναν πλεόνασμα μετά την αφαίρεση των προαναφερομένων κρατήσεων.
 • Σε κάθε εργαζόμενο η αναλογία του φιλοδωρήματος υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω στην παρ. 3.3 και καταβάλλεται το καθαρό ποσό, έπειτα από αφαίρεση.
 • Το σύνολο των φιλοδωρημάτων μετά από την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις αιτίες που αναφέρονται στην παρ. 3.1 καταβάλλεται στους δικαιούχους με κριτήριο την προϋπηρεσία όπως αναφέρεται στην παρ. 3.4.
 • Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό διανομής φιλοδωρημάτων λογίζεται η προϋπηρεσία στην μισθολογική κατηγορία, που ανήκει ο εργαζόμενος, ήτοι παραγωγικές ειδικότητες του άρθρου 3 παρ. 1.2 έως και 1.6 . Η προϋπηρεσία σε άλλη μισθολογική κατηγορία από εκείνη στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η προϋπηρεσία στη βαθμίδα του δοκίμου λαμβάνεται υπόψη στην προϋπηρεσία των λοιπών βαθμίδων παραγωγικής ειδικότητας.

   Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε πόντους δικαιώματος στο φιλοδώρημα ως εξής :

 • Μετά τον 3ο μήνα απασχόλησης 1 πόντος,
 • μετά τον 5ο μήνα 2 πόντοι,
 • μετά τον 7ο μήνα 3 πόντοι,
 • μετά τον 9ο μήνα 4 πόντοι,
 • μετά τον 11ο μήνα 5 πόντοι,
 • μετά τον 12ο μήνα 6 πόντοι και για κάθε συμπληρωμένο έτος, μετά  

     το πρώτο, 1 πόντος.

 • Μετά την συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας προστίθεται ένας (1)

     πόντος ανά δύο έτη.

 

4.     Δικαίωμα Συμμετοχής στα Φιλοδωρήματα

4.1   Δικαίωμα συμμετοχής στα φιλοδωρήματα έχουν οι εργαζόμενοι, που απασχολήθηκαν όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα στον οποίο αφορά η διανομή του φιλοδωρήματος με εξαίρεση την περίπτωση της διανομής του εναπομείναντος ετήσιου αποθεματικού του προηγουμένου έτους που διανέμεται κατά μήνα Ιανουάριο.

4.2   Στους εργαζόμενους που δεν απασχολήθηκαν όλες τις εργάσιμες ημέρες λόγω αδικαιολόγητης απουσίας περικόπτεται το 1/22 του μηνιαίου ποσού για κάθε ημέρα απουσίας, και το ποσό αυτό μεταφέρεται προς διανομή, με την ίδια διαδικασία, στο διανεμητέο ποσό του επόμενου μήνα.

Η μη απασχόληση κατά την περίοδο της ετήσιας άδειας, της συνδικαλιστικής άδειας και των αδειών μητρότητας και συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής καθώς και τις δικαιολογημένες άδειες απουσίας για λόγους υγείας που αποδεικνύεται με βεβαίωση ιατρού του ΙΚΑ, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την συμμετοχή στη διανομή των φιλοδωρημάτων.

Το Παράρτημα αυτό ενσωματώνεται στην ΔΑ 2/2000

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Μισθολογικοί Πίνακες

Αμοιβών των Παραγωγικών Ειδικοτήτων

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Διαιτητικής Απόφασης 2.2000, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστον μέρος.

 

 1. ΔΟΚΙΜΟΣ
 2. ΚΡΟΥΠΙΕΡ (DEALER – ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΜΑΡΚΩΝ)
 3. ΚΡΟΥΠΙΕΡ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (DEALER – INSPECTOR)
 4. INSPECTOR
 5. SENIOR INSPECTOR
 6. ASSISTANT PIT BOSS
 7. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ PIT BOSS
 8. ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ – ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα γνωστοποίησης ουσιωδών όρων εργασίας των εργαζομένων στο Καζίνο

σύμφωνα με το ΠΔ 156/1994.

THEROS INTERNATIONAL GAMING I.N.G.

KAZINO RIO

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων συμβάσεως εργασίας σας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 156/1994 σας πληροφορούμε ότι η σύμβαση εργασίας σας με την THEROS INTERNATIONAL GAMING I.N.C. σε εφαρμογή και του άρθρου 14 παρ. 4 της ΔΑ2-2000 διέπεται κυρίως από :

Α. Τις γενικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

Β. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας.

Γ. Τις διατάξεις της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας περί των όρων εργασίας και αμοιβής των Παραγωγικών και Υποστηρικτικών Ειδικοτήτων εργαζομένων Λειτουργίας Καζίνο και

Δ. Τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας σας.

Σας γνωστοποιούμε κατωτέρω τους ουσιώδεις όρους εργασίας σας, όπως ισχύουν σήμερα.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

THEROS INTERNATIONAL GAMING I.N.C. Εκπροσωπούμενη νόμιμα από

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Όνομα

Επώνυμο

Αρ. Δελτ. Αστ. Ταυτ.

Διεύθυνση κατοικίας

 

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ρίο Πατρών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                 (Σήμερα) Καζίνο Ρίο
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 

Υπάλληλος

Εργάτης

(σημειώνεται η κατάλληλη ιδιότητα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ   ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΣΗ   ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ             ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ              ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί με καταγγελία και με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τους                 Ν. 2112/1920 και Ν. 3198/1955, όπως ισχύουν και γενικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ                         ΣΤΑ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Πόντοι :
Σημείωση 1 Σημείωση 2
[1] οχι [2] Οχι

 

 

[1] Αναγράφεται ο αριθμός των πόντων με βάση την ισχύουσα πρακτική .

[2] Αναγράφεται ο αριθμός των πόντων με βάση με βάση την ΔΑ-2.2000dfb